Kronika

V upomínku pro časy budoucí knihu tuto dle poznatků našich starých a dobrých bratrů
hasičů jsem napsal v Komárově léta páně 1938.
Antonín Kůta – t.č. velitel sboru

Vážení občané, příznivci hasičstva a milí bratři hasiči.

     V roce 1906 vznikl u nás v Komárově spolek, jehož třicetiletá práce má býti dnes oceněna. Je to spolek dobrovolných hasičů. Nehlučně vstoupil do středu jiných spolků, které tehdy již v naší krajině trvaly. Shromáždil kolen sebe nemnoho uvědomělých občanů a vytkl si cíl, jehož plnění předpokládalo svízelné, obětavé i neúnavné nadšení a vytrvalost neocenitelnou.
Množství různých spolků se vytvořilo v našem národním životě za ty doby. Zajisté všechna tato různá sdružení vyžadovala mnoho píle a trpělivosti. žádnému z nich ale nebylo dáno do vínku tolik ústrků a přehlížení, jako právě hasičstvu. Přetrval však všechny zlé okamžiky a dočkal se dnešní doby ve stavu velice příznivém. Právě to co vykonal, přes těžké překážky a protivenství, charakterizuje nejkrásnější povahu našeho člověka. V dějinách sboru jest obsažena vnitřní drobná a všední práce spolková, která pomáhala uvědomovati kulturně a společensky. Jest v jeho dějinách i účinná pomoc bližním v dobách, kdy se ozývalo zoufalství a nářek kolem.
Nezištní bratři hasiči neohlíželi se kolikrát za uplynulá léta, jestli si potrhají šat nebo dokonce jestli si nenadělají pohmožděnin, spálenin a krvavých ran. Neohlíželi se ani na to, zda nepadnou na poli záchrany a první pomoci neb zda nezhynou následkem uhnaných nemocí nebo při těžké práci u katastrofy. V hasičstvu jest taková početná armáda padlých hrdinů, tolik krve vyteklo jako dobrovolné daně při záchraně nešťastných bližních, že při každém požáru mohli bratři hasiči zdejšího sboru čekati, že i jemu některému smrt nebo zmrzačení bude jedinou odměnou za velikou jejich obětavost.
Dále při památce zemřelých funkcionářů i členů bylo by nevděčno nevzpomenouti jejich obvzláštních zásluh pro sbor náš. A tak zápisy další zaznamenávají buď úmrtí neb odchod do ústraní těch členů, kteří vykonali ve sboru svoji určenou práci, neb není ani jinak možno, že by doba přes 30 let nezměnila značně povahu každého člověka, to, proč člověk nadšením hoříval před lety, dovedou přívaly všedních starostí a trampot denního života zbaviti všeho kouzla a přísvitu veškeré krásy. Jen zřídka kdy v životě se objeví ještě sváteční chvilka, která nám sluníčka jasem ozlatí na krátko dny našeho žití.

   Obyčejně v prvních okamžicích zahoří, kdo se službě hasičské věnuje, nadšením
k ušlechtilému prokazování první pomoci. Ale když neustále stejná všední práce unavuje, není divu, že i v mnohých nadšení žár pohasíná a ještě se k naší práci druží obvyklý lidský nevděk, přezírání a zesměšňování, kterým jedině naše vlastní hmotné škody a časté úhony na zdraví, široká veřejnost odměňuje. Kdo by nechápal, proč tolik bratrů hasičů, když jejich první zápal mládí vychladnul a dostavilo se uvažování mužných let, opouští naše řady, aby prý udělali místo mladším?
Jest to lidské, nikdo nemůže nikomu zazlívat. život lidský je krátký a radosti v něm málo. Každý zajisté touží užíti svého osobního štěstí dosyta. 30 let takového života učil náš sbor dobrovolných hasičů stavět pevné základy budoucnosti národa.
Staví-li se takové pilíře, není možno, aby život odumřel. Svět nenáleží dnes již bezvýhradně těm, kdož silou a mocí stahují na sebe moc. Vzájemná úcta ovládá většinu národů a v této soutěži bude největší zbraní ne puška a děla, ale kultura. Hasičství a první pomoc s tím spojená jest.
V letech asi 1872 byla pouze jedna dřevěná stříkačka v Komárově a sice ve zdejších železárnách. Do této se musela voda donášet v tak zvaném řetězu, to jest lidé obojího pohlaví, někdy snad i děti, postavili se od stříkačky až k nejbližšímu potoku nebo studni na dosah rukou tak, aby mohl jeden druhému hrnce nebo konve podávati, kdežto druhou stranou podávaly se nádoby plné. Po trpkých zkušenostech s tímto primitivním hašením a velikých škodách, jenž tímto hašením byly činěny, usneslo se obecní zastupitelstvo na popud člena tohoto zastupitelstva Vokurky Josefa, slevače z Komárova, konané dne 12. prosince r. 1906, aby i v obci zdejší zřízen byl hasičský sbor.
Hasičský sbor hutní jest u nás asi od roku 1889. Starosta obce Komárova pan Emanuel Wimmer – obchodník – svolal spoluobčany dne 25. prosince r. 1906 do hostince pana Leopolda Tůmy v Komárově k informační schůzi. Vylíčil velikou nutnost hasičského sboru v
Komárově, žádal občanstvo na všestrannou podporu tohoto.

   Dne 25. prosince roku 1906 konala se ustavující schůze, které bylo přítomno 260 osob, a to ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana Leopolda Tůmy. Na schůzi této projednal pan starosta obce Emanuel Wimmer obchodník všechny práce přípravné. Obcí byla objednána stříkačka pro Komárov a Kleštěnici, dvouproudní, oboustranně sací systém „Stratílek“ dvouventilová, jenž bude umístěna ve stodole pana Emanuela Wimmera. Spolu byly zakoupeny hadice – 100 m výpustných a 8 m sacích. Výstroj činných členů zakoupena pro 16 mužů. Dnešního dne se přihlásilo z Komárova 41 členů, z Kleštěnice 6 členů. Stanovy sboru byly předány okresní politické správě ku schválení. Zapisovatelem pro tuto schůzi byl jmenován pan Oudříček Emil ‚ účetní Bratrské pokladny v Komárově. Skrutátory pánové Lisý Eduard slevač z Komárova a Plecitý František obchodník z Komárova
Volba provedena lístky a voleni jsou: Starosta sboru – Plecitý František obchodník
Velitel sboru – Vokurka Ivan slevač Náměstek velitele – Puchmeltr Karel rolník, do výboru sboru pánové Jelen Jan kovář, Šmíd František zámečník, Moutelík Antonín, Cajthaml Antonín mlynář, za náhradníky pánové Špicl František slevač ‚ Ernest František rolník. Přehližitelé účtů Fiala Zdenek ciseler, Valdhanz Jan slevač, Kouba František krejčí. Za přispívající členy: Cvekl Josef rolník a Vítek Bedřich truhlář. Spolková místnost navržena u Tůmů, což je přijato. Zde bylo též p. Ungrem Josefem navrženo pořádání 1. hasičského věnečku. Ku konci schůze se zde přítomní usnesli, aby jménem sboru byl panu starostovi Wimmerovi a členům obecního zastupitelstva vysloven dík za nezměrnou podporu.
A těmito okázalostmi ku radosti všech, kdo se zasloužili u nás v Komárově o založení sboru, začíná sbor se pomalu rozvíjeti a fungovati, jak zápisy znějí…

    Dne 29. 12. 1906 byla konána 1. schůze správního výboru zahájena př. starostou sboru F.Plecitým a zvoleni funkcionáři. Jednatelem sboru př. Jelen Jan kovář, pokladník Cajthaml Ant. mlynář, správcem nářadí Šmíd František zámečník. Spolkovým sluhou Sviták Dominik – obecní strážník s ročním platem 12 korun .Dále ustaveno, aby 1 hasičský věneček byl pořádán 5. ledna 1907 u Tůmů s jednotným vstupným kor. 1.20 za osobu. Též ujednáno zde by byl
vypracován jednací řád a vyvěšen ve spol. místnosti u Tůmů.

    Dne 5.11. 1907 byla pořádána taneční zábava u př. Tůmy, hrubý příjem byl 175.10 Kor. Vydání celkové 66,98 Kor., čistý výnos z této zábavy byl 108.12 Kor.
Dne 15. ledna 1907 přijal přítel Tůma Leopold smlouvu o ponechání spolkové místnosti pro sbor. Tímto dnem vešel sbor náš v pole svojí praktické činnosti, převzetím stříkačky od obce Komárovské, dále požádán okresní výbor v Hořovicích a obecní výbor v Jivině o poskytnutí subvence. Ku stříkačce bylo přikoupeno – 2 smyčky k savci a 2 kožené pásky. Př. Plecitý Fr. a Vokurka Ivan a Puchmeltr Karel byli ustanoveni k vypracování všech řádů, za činného člena přijat Hrabák Josef, za přispívajícího př. Hasman Josef.
Dne 8. března r. 1907 při konané schůzi byly přečteny jednací a služební řády, které vešly tímto dnem pro sbor náš v platnost. Dne 28. dubna 1907 vykonal sbor náš policejní požární prohlídku po celé obci Komárov a neshledal žádných závadností. Obec přikoupila ke stříkačce 100 m výpustných hadic se šroubením a tyto předala do správy sboru a zároveň předala obec sboru 16 výzbrojí a výstrojí pro činné členstvo. Dále byl požádán sbor obcí, by vysílal hasičské hlídky do divadel a zábav, kde jest možno snadného vzniku ohně, této hlídce stanovena odměna 2 Kor.     Dne 13. října 1907 podal si sbor žádost jeho jasnosti, knížeti z Hanau na Hořovicku, o blahovolný dar pro sbor. Žádost napsal př. účetní p. Oudříček Emil. Tuto podepsal př. Jelen Jan a př. Wimmer Ant. obchodník. Dne 30. listopadu 1907 obdržel sbor náš od jeho jasnosti knížete Viléma z Hanau dar 100 korun. Tímto zakončen rok 1907 a přichází den 1. leden 1908.
Sbor čítal:
2 členy zakládající
27 přispívajících
16 činných
Za uplynulý rok přijal sbor 405.26 korun a vydal 177,35 korun. Takže hotovost k 1. lednu 1908 jest 228,01 korun.
Dne 1. října r. 1908 nastoupil službu vojenskou br. Hrabák Josef, nynější starosta sboru našeho, jenž takřka od začátku sboru jest stále funkcionářem ve funkci náměstka velitele, velitel a nyní starosta sboru našeho: „Zde nyní nutno se pozastaviti nad naším dobrým bratrem Hrabákem Josefem a uznévárr všichni jeho dobré a nezištné práce a rty naše šeptají – buď dlouho.., dlouho, bratře Hrabáku, mezi námi.“
Dne 26. listopadu téhož roku obdržel sbor dopisy od Obecního úřadu v Komárově a od Farního úřadu v Mrtníku, aby se zúčastnil oslavy 60 ti letého jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Na toto odpověděl sbor, že on se oslavy této korporativně nezúčastní a ponechává však svému členstvu na vůli, aby se účastnil, avšak v obleku občanském.
Rok 1908 šel v duchu hasičské idee a nastává rok 1909.

Dne 1. ledna 1909 čítal sbor 2 členy zakládající, 2 přispívající, 15 činných členů a jeden člen odcestoval. Za rok 1908 sbor přijal kor. 403,03 a vydal kor. 129,48. Takže hotovost k 1. lednu 1909 činila kor. 273,55. Členský příspěvek byl stanoven na 1,20 kor.
Dne 9. ledna r. 1909 pořádal sbor taneční vínek v sále hostince p. Leopolda Tůmy.
Vstupné stanoveno:
pán 1 korunu
dáma …. 0,30 hal.
druhá dáma … 0,20 hal.

Sbor k tomuto vínku objednal 300 kusů pozvánek a členstvo zvalo osobně. Celkový příjem ze zábavy této byl kor. 172,44 a vydání 95,62 kor. Čistý výtěžek ze zábavy byl kor. 76,82.
Dne 14. ledna 1909 byl přijat za činného člena Čepelák Josef – slevač z Komárova. Dne 30. ledna se sbor zúčastnil při hašení požáru ve zdejších železárnách Petzold a spol v Komárově se strojem a s 8 muži. Obdrželi od jmenovaného závodu za pomoc při hašení tohoto požáru korun 40 a po uhašení tohoto ohně zanechal sbor na požářišti osmičlennou hlídku, za kterou obdrželi tito od zmíněného závodu korun 32 jako odměnu.
20 března r. 1909 byli do sboru přijati za členy přispívající:
Kelner František – řezník, Komárov
Krýl František – dílovedoucí, Komárov
Kellner Karel – řezník, Komárov,
Havránek Emanue1 – hostinský, Komárov
Mach Bedřich – smaltýř, Komárov
Nesnídal František – dělník, Komárov
Lisý Robert – zámečník, Komárov
Holman Václav – zámečník, Komárov
Vondřich Hynek – obchodník, Komárov –
Vild František – kočí v železárnách, Komárov
Štich František – dílovedoucí, Komárov
Král Jan – zámečník, Komárov
Ernest Josef – dílovedoucí, Komárov
Ládek Vincenc – soukromník, Komárov

Dne 4. července 1909 zúčastnil se sbor v plném počtu otevření hasičského domu vHořovicích.
Dne 17. prosince přijal sbor od obce plachtu ke stříkačce.

    Dne 1. ledna 1910 čítal sbor 2 členy zakládající, 42 přispívajících a 16 činných členů.
Příjem za rok 1909 byl kor. 537,53 a výdej kor. 152,14. Na rok 1910 zbývá kor. 385,39. Členský příspěvek na rok 1910 stanoven na 1,20 kor.
Dne 15. ledna pořádal sbor obvyklou hasičskou zábavu a zároveň nutno podotknouti, že v tomto roce zemřeli dva přispívající členové, a sice Krýl František a Knaifl František.
Dne 31. ledna byl zvolen starostou sboru př. VOKURKA IVAN, velitelem Plecitý František, nám. velitele Puchmeltr Karel. Do výboru byli zvoleni: Jelen Jan, Cajthaml Antonín, Šmíd František a Hasman Josef.
14. dubna vzdal se př. velitel Plecitý svojí funkce v důsledku přesídlení do Prahy. Týž den obdržel sbor od obce Hvozdec 5 kusů dřev na stavbu skladiště a leziště.Dne 4. května zúčastnil se sbor při hašení místního požáru s 11 muži.
5. května na mimořádné valné hromadě zvolen velitelem Puchmeltr Karel a náměstken velitele Sviták Josef.
Dále zúčastnil se sbor veřejného cvičení a župního sjezdu v Hořovicích s 5 muži, dále se zúčastnil oslav 40 let trvání občansko-dělnické besedy v Komárově a odhalení pomníku Jeho Veličenstva císaře a krále Fr. Josefa I. s devíti muži a v plné zbroji.
Též v roce tomto se sbor účastnil při hašení požáru kostela v Mrtníku se strojem a šesti muži.
Dne 13. října r. 1910 přijati za členy činné:
Jelen Josef, Hertink Josef, Kříž Jan, Kovárna František a za přispívající Pužík František – pekař.

Dne 8. ledna 1911 zvolen při valné hromadě velitelem sboru př. VOKURKA Ivan. Členský příspěvek stanoven na 1,20 kor.

    Na popud př. Hasmana Josefa ml. ustanoven fond činných členů, pro který účel daroval sbor ze své pokladny kor. 100.
Jak léta předchozí, tak i v roce tomto pořádal sbor svoji taneční zábavu, na kterou zvali členové osobně.
Dne 15. srpna téhož roku zúčastnil se sbor hašení požáru v Újezdě se 13 muži a se strojem, 11. září lesního požáru na Felbabce se strojem a 12 muži.
Ke dni 31. prosince čítal sbor: 2 členy zakládající, 43 přispívajících, 22 činných členů.
Tímto dnem přijala valná hromada, aby členům v nezaviněném neštěstí neb úrazu a nemoci byla vyplacena z fondu činných členů podpora, jíž výši od případu k případu stanoví výbor.

    Dne 11. dubna r. 1912 pořádal sbor cvičení s hydranty, cvičení pořadové a se strojem. Po vykonaném cvičení přednášel př. Bureš z Hořovic v hostinci u Tůmů o pohřební pokladně činných členů dobrovolného hasičstva.
Dne 12. dubna téhož roku se zúčastnil sbor hašení místního požáru se 16 muži a hned na to druhý den se sbor znovu zúčastnil dalšího hašení místního požáru u pana Kratochvíla Františka se všemi muži. Po lokalizování požáru ponechána bezpečnostní hlídka 2 mužů.
Přistoupil za člena činného Bach František – slevač z Komárova a Kocourek František. Za členy přispívající Kocourek Josef z Komárova, Redlich Jan – kotlář z Komárova.
Dne 8. července r. 1912 hlásí se za činného člena Vajgend Josef a jest přijat.
Dne 14. července konal sbor dobrovolných hasičů ve Vosově okrskové cvičení. Náš sbor se zúčastnil se 6 muži.
Dne 29. září 1912 usnesl se výbor, aby z fondu činných členů byla vyplácena podpora v nemoci svobodným kor. 1 a ženatým kor. 2 týdně.
Dne 5. prosince r. 1912 se stal sbor členem Ústřední hasičské pojišťovny s obnosem kor. 100.
Dále obdržel sbor od obce Komárov jako člena zakládajícího 1 naviják na hadici v ceně kor 120.

    13. ledna r. 1913 byl sbor vyrušen planým poplachem v noci ze spánku, že ve Velké Vísce vypukl dravý oheň. Poplach tento však vzápětí se ukázal planým býti. Dne 9. února r. 1913 byl starostou zvolen př. Vokurka Ivan, velitelem Jelen Jan, náměstkem velitele Hrabák Josef. Př. Ungr Josef žádal valnou hromadu, – aby zrušila dobře prosperující a ve zlých dobách dobro konající fond činných členů. Přítel Puchmeltr Karel – rolník, fond a jeho poslání v ochranu vzal, a tak tento činnému členstvu zachránil a valná hromada k tanuto účelu ještě obnos kor. 35 ze sborové pokladny připsat dala.
Dne 15. února r. 1913 přihlásil se člen sboru př. Ungr Josef ku pohřební pokladně činných členů.
30. května vypukl v okresním městě v Hořovicích oheň, jehož lokalizace se sbor náš zúčastnil se strojem a s 8 muži. V čase tomto stroj sboru a majetek obce převezen z nedůstojného a účelu nevyhovujícího skladiště kolny pana Vondřicha do hasičského skladiště v radnici.
Dne 13. července navštívil červený kohout naši klidnou obec a usadil se na střechu domku pana Vokurky Františka – obuvníka, k jehož hašení dostavil se sbor vzápětí s 18 svými členy. Při hašení tohoto požáru a konání povinností k bližnímu, zraněn byl člen sboru přítel Huml Antonín. Za toto obdržel podporu od župy v obnosu kor. 14.
20. července nastoupilo 11 členů sboru na cvičiště místního Sokola, který pořádal slet župy Rokycanovy v Komárově. Při tomto přítomní členové našeho sboru konali platné služby jako pořadatelé.
15. října zúčastnil se sbor se strojem a s 9 muži lokalizace požáru v sousední obci Oseku.

Dne 1. února 1914 pořádal sbor v hostinci U Tůmů obvyklou hasičskou zábavu ve prospěch fondu činných členů. Přítel Mach Bedřich a př. Matějka František soustružník věnují fondu činných členů kor. 1.
Dne 25. dubna odchází ze sboru a zůstává členem přispívajícím př. Matějka František. Tímto dnem přihlásil se sbor za člena Komitétu ku postavení Husova pomníku. Dne 18. června na svoji žádost byl přepsán př. Karel Puchmeltr rolník z členů činných mezi členy přispívající a daroval svoji čapku sboru.
Den 26. července 1914 na Sv. Annu nezapomenutelný dojem tento činiti bude v knize této. Dnem tímto vzplane oheň, k němuž musíme my věčně a nečinně přihlížeti a není v moci naší, ani v moci všeho dobrovolného hasičstva oheň tento nějak uhasiti, jak se jindy vždy podařilo.
Tímto dnem na Sv. Annu vypovědělo Rakousko našim milým bratřím tam na Balkáně boj na život a na smrt. A proč? Bratři Srbové nechtěli se pokořit, jak panovačný germanismus na nich žádal, za to, že lid vyprovokován troufalostí a zpupností vládců německých tuto neunesl a v odvetu zastřeleni byli následník trůnu Rakouského arcivévodství Ferdinand a jeho choť v Sarajevu.
Tímto dán povel k rozvinutí německé panovačnosti a zápolení národů o bytí. Dávný sen Rakouska měl být uskutečněn. Srbsko mělo být zničeno. Ale osud uvolil jinak. Nebyla obětována krev bratří našich nadarmo. Trůn panovačného rodu rakouského a německého padl. Na místo nich vzrostly státy svobodné. Tak i naše republika prohlášena samostatnou dne 28. října 1918. Boj byl dobojován. Vraceli se bratři naši, kteří za hranicemi utvořili legie, aby spojencům našim pomáhali rozbíjet říši nenáviděnou. Národ plesal, jásal, dlouho do noci pokrývaly zástupy těch, kteří doma dočkali se samostatnosti, ulice naší zlaté stověžaté matičky Prahy. A tak konečně po třistaleté naší porobě dle Komenského vrátila se vláda do rukou našich.
I členové sboru našeho spolu s ostatními přinesli své oběti. Někteří padli,
zůstali nezvěstní a ti, co se vrátili zpět k myšlence hasičské, budiž nám zářným
příkladem hrdé a obětavé duše české. Ty staré dobré hlavy české dosud nevyhynuly
a i vy mějte čela hrdá, aby národ náš působil stejným dojmem hráze jak za časů
Žižkových.

    V letech 1915, 1916 a 1917 činnost zůstala následkem válečné vichřice státi. A dnem 24. listopadu 1918 počal sbor jeviti i život spolkový, který naprostým chaosem vyjel z obvyklých kolejí a nyní zase pomalu vrací se zpět. Tímto dnem daroval sbor na národní daň Kč 20,-
Dne 14. prosince 1918 př. Valdhanz Jan – slévač z Komárova č.p. 29 a ing. Richter Karel – inženýr železáren v Komárově, vystupují z činných členů. Za činného člena přijat Kůta Antonín – řidič morových vozidel, z Komárova č.p. 30. Dne 29. prosince měl sbor ve svých seznamech 2 členy zakládající, 39 příspívajících a 20 členů činných. Fond členů činných klesl následkem výplaty podpor až na 389,05 Kč. Tak i jmění spolkové po vichřici válečné kleslo minimálně na 107,80 Kč. Dne 29. prosince konal sbor 9. řádnou valnou hromadu za účasti 17 členů činných a 14 přispívajících. Celkový počet 31 s pořadem obvyklým – zprávy činovníků a volby. Za starostu sboru zvolen opět př. Vokurka Ivan – slevač, velitelem Jelen Jan
– kovář, náměstkem velitele Hrabák Josef – kolář. Vdově po padlém členu př. Václavu
Kleknerovi vyplacena podpora z fondu činných členů Kč 40,-

    Dne 5. května r. 1919 přihlásili se všichni naši členové bez rozdílu a dobrovolně ku konání vojenské služby v armádě československé, bude-li toho armáda potřebovati. 6. července zúčastnil se sbor oslavy Mistra Jana Husa s 10 členy. Za přispívajícího člena přestoupil z činného Jos. Sviták – zámečník z Komárova.
Dne 27. října 1919 zemřel přispívající člen, bývalý funkcionář sborový, Plecitý Josef – soukromník a pohřbu jeho se zúčastnilo 8 členů. Dále následkem přestěhování ze sboru vystoupil Ondříček Eni1 – úředník Bratrské pokladny v Komárově.
Dne 17. ledna r. 1920 přistoupil za člena přispívajícího Pašek Václav- dílovedoucí železáren Komárov.
11. března zemřel zakládající člen sboru našeho a bývalý starosta obce Komárov, př. Emanuel Wimmer – obchodník. Tohoto pohřbu zúčastnil se sbor s 10 členy. Od toho dne má sbor pouze jednoho zakládajícího člena, a to obec Komárov. Byli přijati za členy přispívající př. Blahovec Josef – rolník z Komárova a Merhaut František – vzorkař z Komárova. Náš sbor daroval Národní jednotě Severočeské Kč 10. Dne 9. září vypukl v sousední obci Osek požár, jehož hašení se sbor zúčastnil se 7 muži a strojem, a ihned na to druhý den 10. září u př. Celestýna Mračka v Komárově oheň vypukl o půl šesté ráno, ohroženy budovy našich bratří Hrabáka Josefa a Jelena Jana, přesto po úsilí podařilo se sboru našemu oheň lokalizovat, způsobená škoda př. Mračkovi 20 tis. Kč. Po lokalizování požáru ponechána na místě hlídka dvou mužů.
Dne 29. září vypukl oheň v obci Podluzích, k tomuto ihned se dostavilo do hasičského skladiště 7 mužů. Jelikož sbor nemohl sehnat přípřež ku stříkačce, nemohl se hašení požáru zúčastnit.
Dne 31. prosince měl sbor 1 člena zakládajícího, 43 přispívajících, 16 činných.Příjem za rok 1920- Kč 786,91, vydání Kč 467,90, zbytek pokladny 344,41 Kč. Fond členů činných 695,20Kč.

    28. února r. 1921 přijat za přispívajícího člena př. Ernest Josef – dílovedoucí železáren Komárov.
16. března vypukl oheň u př. Antonína Beldy v Komárově č.p. 29 – strojníka. Jelikož našel dost potravy, zničil zakrátko vše, shořela střecha na obytném stavení, prohořely stropy, shořela stodola i se stroji tam vloženými a veškeré zásoby vzaly za své. Tímto ohněm vznikla škoda 50 tis. Kč proti pojištění 1600 Kč. Hašení se zúčastnil sbor s 10 muži a po lokalizování ponechána hlídka se 2 muži.
Dne 26. prosince měl sbor 1 člena zakládajícího, 42 přispívajících a 17 členů činných. Starostou sboru byl zvolen opět Vokurka Ivan z Komárova, ve1itelem Hrabák Josef – kolář, náměstkem velitele Jelen Jan – kovář, za přispívajícího člena přijat př. Ungr Vilém – slevač z Komárova.

     V roce 1922 a to v červnu zemřel starosta sboru našeho, Od založení vždy čelný funkcionář přítel Vokurka Ivan – slévač z Komárova. Pohřbu tohoto dlouholetého starosty zúčastnil se sbor celý se župním praporem a zároveň i sousedské přátelské sbory: Kvaň, Hvozdec, Osek, Hořovice, Újezd, sbor železáren a župa vyslala svého zástupce. Od sboru našeho věnován věnec v ceně 100,- Kč. Čest památce zemřelého, který vždy a s nevšední ochotou ve prospěch sboru pracoval.
Sbor náš zúčastnil se v tomto měsíci též župního sjezdu v Žebráku s osmi muži, z nichž čtyři cvičili. Dále se sbor účastnil hašení požáru v Komárovských železárnách se strojem a s osmi muži.
Sbor byl přítomen odhalení pomníku padlým ve světové válce v Újezdě a odhalení památníku odboje v Hořovicích, a to po čtyřech mužích.
Na intervenci, již provedli na Městském úřadě v Komárově př. Hrabák Josef, Jelen Jan a Kůta Antonín, bylo nám slíbeno p. starostou městyse Komárova P. Františkem Matějkou dne 7. února r. 1922, že budou vybídnuti zdejší občané, by se hlásili za přispívající členy sboru našeho. A skutečně, zásluhou jmenovaného p. starosty, přihlásili se ihned jmenovaní: Abrahám Antonín – dělník, Froněk Josef — kočí, Jirkal Prokop – dozorce, Macek František – obuvník, Mužík Antonín – slevač, Černý Jan – dělník, Mraček Josef – slevač, Fencl Ondřej – kovář, Hegen František – dozorce, Ládek Vincenc – zámečník, Pik Otakar – obchodník, Froněk Jan – obuvník, Lapáček Vojtěch – dozorce, Froněk Jindřich – truhlář, Procházka Stanislav – úředník, Ungr František – soustružník, Vild František – dělník, Hrabák František –
kolář, Mraček Antonín – slevač, Sojka Ludvík – soustružník, Prošek Bedřich – slevač, Kratochvíl Alois – listonoš, Kratochvíl Čeněk – řezník, Ulman Josef – skladník, Klekner Jindřich – slevač, Matějka František – soustružník, Vraný Karel – soustružník, Štych Antonín –
slevač, Krýl Václav – slevač, Wimmer Antonín – obchodník, Cajthaml Jindřich – úředník, Hasman Josef – slevač, Jíchová Josefa – manž. slevače, Ernest Rudolf – soustružník, Grohman Jaroslav – kalič.
Celkem přijato najednou 37 přispívajících přátel, z nichž během roku 5 zemřelo a 4 odcestovali. 31. července za činného člena přijat Novotný Antonín – obuvník z Komárova.
Dne 31. prosince konána 16 řádná valná hromada. Za uplynulý rok vyslal sbor 43 hlídek do zábav a divadel a konal 10 cvičení se sekerami a 6 prohlídek hydrantů.
Sbor náš má ku tomuto dni 17 členů činných, 79 přispívajících a 1 zakládajícího. V této valné hromadě zvolen za starostu sboru Karel Puchmeltr – rolník a za revizory účtů zvoleni Kůta Ant., Lisý Eduard a Ungr Josef. Všichni zvolení volbu přijímají.

    Dne 20. ledna 1923 konal sbor obvyklou taneční zábavu. Za přispívajícího člena přijat Prošek František a ustanoven sluhou sboru. V tomto roce zemřel přispívající člen sboru Jelen František – kovář z Komárova a jeho pohřbu se sbor zúčastnil se sedmi muži. Zároveň zaslán přípis Osadnímu výboru v Kleštěnici, by tamní občané přistoupili za přispívající členy sboru našeho.
12. května r. 1923 zaplatil sbor Kč 197 na garanční fond sjezdový v Praze, dále za nové odznaky na přilby a na modré čapky 2 krát po 18 kusech zaplatil sbor 364 Kč.
Dne 3. června téhož roku zúčastnil se sbor župního sjezdu hasičského v Hostomicích s 9 muži – z nich 8 cvičilo. Dále sbor se zúčastnil oslavy Husovy s 5 muži. Kladení základního kamene sokolovny v Komárově zastoupili 4 muži. Oslavy 40 letého spolku Lidumil v Komárově se zúčastnil 5 muži a odhalení památníku padlých ve světové válce v Olešné se 3 muži.
Dne 30. června a 1. a 2. Července r. 1923 zúčastnil se za náš sbor sjezdu Československého hasičstva v Praze: Kříž Jan, Konopásek Karel, Kůta Antonín, Špicl František, Kovárna František, Špicl Josef, Kavalír František.
Hašení požáru v Oseku se zapojilo 7 mužů se strojen. Jelikož byly stálé stížnosti ohledně přípřeží ku stříkačce v případě požárů, oznamuje př. starosta Puchmeltr, že zavede pořádek, který majitel koní má vždy po řadě s přípřeží ku požáru jeti.
31. prosince hlásí se za přispívajícího člena Alois Ulman a jest přijat Bach František- slevač. Jeden člen zemřel, a to František Jelen.

     Dne 22. dubna r. 1924 za účelem změny zaměstnání zvolen za odešlého jednatele Kříže Jana Kůta Antonín. Na výcvik technických a administrativních činovníků zvoleni jsou Hrabák Josef – velitel a Kůta Antonín – zapisovatel, do Samaritánského sboru Jelen Jan a Špicl Josef.
Dne 5. 5. konal sbor náš společně s přátelským sborem železáren schůzi, jelikož se bude pořádati v Komárově župní sjezd hasičský. Schůzi tímto zahájil př. starosta sboru železáren Poslušný a přikročeno k pořadu. Př. velitel Ant. Sojka podává informace ohledně sjezdu v Komárově. Tímto byla navázána spolupráce obou sborů za velkého vypětí našich činovníků a práce rozděleny takto: Administrativa sjezdová – př. Kůta Antonín zapisovatel, př. Sojka Václav – jednatel sboru železáren.Technické: Cvičení se žebříky a sekerky př. velitel Hrabák Jos. Jinošská družina př. velitel Ant. Sojka, ruční stříkačku jenž cvičily ženy – Ant. Kůta, parní stříkačku – př. ing. Liška. Za náš sbor vyslány na Samaritánský kurz do Hořovic 2 ženy a sice Kozlerová Marie a Špiclová Marie. Dále usneseno, by protektorát župního sjezdu v Komárově převzala Městská rada v Komárově, což se stalo s nevšední ochotou Výbory pro župní sjezd ustaveny takto:
Sbor městských dobrovolných hasičů – Puchmeltr Karel-starosta sboru, Hrabák Josef, Šmíd František, Kovárna František, Kůta Antonín, Lisý Eduard, Jelen Jan, Korejčík Antonín,Kouba Fratišek, Mach Bedřich, Mach Václav, Ungr Josef.
Sbor dobrovolných hasičů železáren – Poslušný Arnošt-starosta sboru, Sojka Antonín-velitel, ing. Stanislav Liška, Kůta František, Vajgend František, Špicl Jan, Beldík Josef.

    Svátek hasičstva našeho byl náš župní sjezd v Komárově dne 6. července r. 1924. Již od božího rána proudily řady hasičstva k nám, snad nikdy Komárov neuvidí tolik lidstva a tolik našich dobrých kamarádů v ustálené šiky, co středověkých rytířů. Přesně o druhé hodině odpoledne byl svaz našeho členstva na náměstí, na znamení „POZOR“ když zazněla hasičská trubka, vše ztichlo a nebyl slyšet ani šepot, druhý povel „MUŽSTVO NASTOUPIT“ uviděli jsme ať mladý přítel nebo starý táta, prostě všichni, jak by do nich nové krve nalil, v rychlosti vše vykonáno, a tu i mnohý posměváček, který měl někdy pro naše hasiče trpký úsměv, zůstal přimrazen a řady našich starých dobrých matek hlasitě začaly plakat, když viděly to bratrství, tu práci a dobrou ochotu všech, zkrátka 6. července byl den hasičský a veřejnost byla celá hasičů
A dík náš zde platí našemu dobrému starostovi sboru i obce Komárova Karlu Puchmeltrovi, jenž s námi s mnohými často hodně do noci vysedával, radil a vše zaopatřoval. A nutno je zde zmíniti našeho dobrého příznivce přítele Josefa Kubrichta z Mrtníka, který ne rok, ale celé řady let nám je upřímným a šlechetným dárcem a přítelem, dík náš zde platí ředitelství železáren Komárovských př. Dr. Havlovi, př. Tupýmu, jakožto i slavnostnímu řečníku panu Dr. Bohatovi z Hořovic a všem paním a slečnám z Komárova, které z laskavé ochoty nám vypomáhaly jak při sjezdu, tak i v přípravných prací a jsou to paní: Jíchová Josefa, Štěpničková, Štochlová, Kůtková, sl. Masopustová, Redlichová, Sojková, Mračková, Puchmeltrová, Jelenová, sl. Enestovic dvě, sl. Ulmanová, paní Ungrová a mnoho jiných zde nejmenovaných, které mají zásluhy o náš vydařený krásný sjezd v Komárově. A dík náš platí celé veřejnosti Komárovské i okolní za laskavé podporování a porozumění.
Dne 24. 7. 1924 za silné podpory př. Karla Puchmeltra nechala Městská rada v Komárově zřídit dva nové hydranty v případě nebezpečí. A sice na křižovatce u p. Roberta Lysýho a u př. Ant. Mužíka – oba v Komárově. Dále nechala P.T. Městská rada seříditi zařízení na sušení hadic a zakoupila pro sbor 80 metrů nových hadic se šroubením.

    Dne 6. 8.1924 byla schůze obou pracovních výborů – jak sboru městského tak sboru železáren a dělán pořádek se župního sjezdu.
Celkový zisk: 5.979,72 Kč
Vydání: 3.850,70 Kč
Zbývající čistý zisk: 2.123,02 Kč
Výtěžek rozdělen na poloviny pro oba sbory a usneseno, že by každý sbor, jak městský tak železárny, přátelskému sboru ve Hvozdcích po 100 Kč za jejich pomoc k župnímu cvičení, stavění cvičiště, odstraňování atd., daroval.
Též došla během schůze zpráva o pohřbu župního pokladníka př. Šatry z Lochovic a ihned vzdána pocta a čest památce zesnulému.Hasičského cvičení v Kotopekách se náš sbor zúčastnil se strojem a 9 muži.
Dne 27. 10. 1924 bylo hlášeno ve schůzi správního výboru př. ve1itelem Hrabákem, že sbor náš se zúčastnil: odhalení pomníku padlým ve světové válce v Praskolesích dne 25. 9. se 4 muži, na přípis tělovýchovné jednoty Sokol v Komárově vysláno po 2 mužích 18. 10. ‚pohřbu zemřelého př. Antonína Beldy – strojníka v Komárově 19. 10. a oslavy 28. října v Komárově se 14 muži.
Na přípis zpěváckého spolku Ozvěna v Komárově vyslána 2 členná deputace dne 16.11. 1024. Pohřbu př. Jana Krále se zúčastnilo 8 mužů, a 3. 12. proh1édlo hydranty 8 mužů.

    11. ledna r. 1925 konána řádná 18 valná hromada. A sbor náš má toho času členstvo:
1 zakládající člen, 75 přispívajících a 15 činných členů. Dohromady 91 členů.
Kurzu samaritánského se v Hořovicích zúčastnili: Jelen Jan a Špicl Josef a kurzu technického Hrabák Josef a Kůta Antonín.
Zvoleni na této valné hromadě:
př. Karel Puchmeltr starostou, Hrabák Josef velitelem, Jan Jelen náměstkem velitele, Jirkal Prokop pokladník, Kůta Antonín jednatel, Šmíd František správce nářadí. Do výboru byli zvoleni: Kovárna František, Ungr Josef a Špicl František. Revizoři účtů – př. Lisý Eduard, Redlich Jan, Ernest Rudolf. Členský příspěvek byl valnou hromadou stanoven na 2,50 Kč.
Dne 16. 1. přijati za činné členy sboru jsou: Abrham Venanc, Valdhanz Vilém, Vokurka Josef, za přispívající členy př. Lisý Jan a Prokop Jaroslav. župní valné hromady se zúčastnili 2 př. – Hrabák Josef velitel a Kůta Antonín jednatel.
Hašení požáru u př. Blahovce se sbor náš zúčastnil 4. 3. s 18 členy, po požáru zanechána na požářišti 4 členná hlídka.
Dále došel našemu sboru přípis od pana Jos. Hasmana-úředníka z Komárova o zapůjčení pamětní knihy ohledně sepsání dějin Městyse Komárova.
Dne 27.3. roku 1925 konána prohlídka požární policií Městyse Komárova, výkaz zaslán V.S.K. v Hořovicích. Za činné členy přijmuti Jsou: Černý Josef a Blahovec Josef.
Dne 27. 6. přijeli nás poctíti svojí návštěvou za účelem inspekce př. Bohuslav Krečani -zemský hasičský dozorce a př. Bureš Václav -župní dozorce. Sbor náš byl okamžitě zavolán a předvedl svoji technickou vyspělost se stříkačkou a s hydranty a zároveň ku prohlédnutí předneseny knihy sborové. Př. Antonín Kůta obdržel pochvalu za vzorné vedení knih spolkových. Kniha jednací byla oběma podepsána.
Dne 8. 8. hlášeno, že sbor náš se zúčastnil oslavy Mistra Jana Husa v Komárově se 7 muži, cvičení se sekerami a pořadových bylo 9 a usneseno, že ti přátelé nově přistoupilí nemajíce lékařské prohlídky, musí se této podrobiti.
Zároveň navržen velitelstvím př.Antonín Kůta, by za náš sbor se zúčastnil třínedělní krajské školy v Hořovicích. Přítel starosta nechává o tomto hlasovat, celkově přijato.
Dne 31. 10. r. 1925 svolána jak členská, tak i výborová schůze sboru našeho a na vyzvání př. starosty Puchmeltra přednáší př. Kůta Ant. technické a administrativní vedení sboru jako zprávu krajské školy hasičské z Hořovic, předloženo vysvědčení jak přednášek tak i theoreticko-praktické. Dále př. Antonín Kůta udává, že s přičiněním starosty sboru i Městyse Komárova a zástupcem obchodního ředitele v železárnách panem Arnoštem Poslušným bylo mu umožněno v zájmu sboru i bezpečnosti školu tuto řádně navštěvovati.
Sbor náš konal dne 3. ledna r. 1926 valnou hromadu. Sbor má: 1 člena zakládajícího, 79 členů přispívajících a 19 členů činných. Sbor se během roku zúčastnil pohřbů př. Františka Štochla a Moutelíka Antonína – oba z Komárova.
Župního cvičení v Jivině s 9 muži, schůze osvětové komise se 2 muži, župní valné hromady v Hořovicích se 2 muži. Během roku 1925 bylo vysláno do kin 42 hlídek, do zábav 11, do divadel 7.

    Dne 22. ledna 1926 přijat za činného člena Belda Jan, př. Antonínu Košťálkovi vydán pracovní oblek a výzbroj.
Program k oslavě 20-letého trvání sboru našeho mají vypracovati př. Hrabák Josef, Jelen Jan, Kůta Antonín a Kouba František. Za činného člena přijat do sboru našeho př. Puchmeltr František.
Dne 15. května př. nám. Jelen Jan oznamuje, že cvičení se stříkačkou se zúčastnilo 14 mužů, dále vyslány hlídky do kin, zábav a divadel. Př. Šmíd František oznámil, že župní valné hromadě v Hořovicích byl zaslán diplom uznací za krajskou školu.
Pohřbu zemřelého př. Václava Višína z Hořovic se zúčastnilo 100 hasičů a dne 21. srpna 1926 se zúčastnili za náš sbor 4 hasiči župního cvičení ve Zdicích a pohřbu zesnulého př. Antonína Matějky – obchodníka, taktéž šest mužů.

    2. ledna r. 1927 konána dvacátá řádná Valná hromada v místnosti spolkové př. Leopolda Tůmy v Komárově. Valná hromada svolána na 1 hodinu odpolední, jelikož se řádný počet ve stanovenou hodinu nedostavil, konala se valná hromada o hodinu později. Sbor náš jest členem Ústřední hasičské jednoty v Praze prostřednictvím Hasičské župy Podbrdské.
Během roku 1926 zemřeli 4 přispívající členové a sice: Prošek Bedřich, Bízek Rudolf bývalý starosta Městyse Komárova a obchodní ředitel Akc. železáren Komárov, Matějka Ant. – obchodník,Vraný Karel – soustružník a Belda Jan – zámečník a šofér.
Během roku přistoupili za činné členy: Košťálek Antonín, Puchmeltr František, Sojka Václav. Za přispívající členy přistoupili: Kovárna Alois, Endršt Václav, Mudra František, Král Jan, Lukeš Josef a Kovárna Václav co stý člen.
Takže sbor čítá členstvo v roce tomto: 1 zakládající, 81 přispívajících, 21 činných členů, tuďíž dohromady 103 členů.
Sbor náš pořádal v uplynulém roce obvyklou hasičskou zábavu. Za náš sbor byly vyslány deputace na župní zábavy, oslavy a do různých schůzí.
Sbor náš se zúčastňuje pohřbů zemřelých přátel, hašení požárů v místě i okolí, též vysílá bezpečnostní hlídky do divadel, zábav a biografů.

     Sbor náš konal svoji valnou hromadu v místnosti spolkové 8. ledna roku 1928. Během uplynulého roku zemřeli dva staří přátelé – př. Tupý, župní vzdělávatel a František Štych.
Během roku 1927 přistoupili do sboru našeho za přispívající:Malý František, Franta Josef, Rendla Václav, Kocourek Václav, Valdhans Václav, Vodička František, Balý Antonín, Košťálek Václav, Kočí Antonín, Velíšek Karel, Křivánek František, Rybář Josef, Košťálek Josef.
Sbor náš konal v uplynulém roce obvyklou hasičskou zábavu, jedno cvičení se stříkačkou, dvě cvičení pochodové a sbor náš zúčastnil se hašení požárů: 11. 2. v Komárově se 16 muži, v Drozdově 27. 8. se 12 muži a strojem, v Chaloupkách 11. 9. se strojem a s 12 muži, v Hořovicích 27.12. se strojem a s 8 muži. Dále se účastnil veřejného cvičení hasičského v Zaječově 7. 9. se dvěma muži, župního cvičení hasičů v Jincích 9. 10. se třemi muži. Během roku vysláno hlídek: do kina 40, do divadel 3 a do zábav 16.
Sbor ku tomuto dni má členstva:
1 zakládající
92 přispívajících
19 činných členů
Stav finanční k tanuto roku jest: příjem 2 541 Kč, vydání 2 497 Kč.
1. Pokladní hotovost — 45,24 Kč
2. Na vkladních knížkách 599,18 Kč
3. Jeden podílní list v ceně 100,- Kč
4. Na knížce hasičské záložny v Praze 22 Kč
Celkem: 766,42 Kč
Na této valné hromadě zvoleni: Př. Puchmeltr Karel starostou sboru, Hrábák Josef
velitelem, Valdhans Vilém nám. velitele, Kovárna František jednatelem, Jirkal
Prokop pokladníkem. Do výboru byli zvoleni: Šmíd František správce nářadí, Jelen Jan náhradníci jsou Špicl František, Sojka Václav.

    Dne 6. ledna 1929 sbor konal svoji 22. řádnou valnou hromadu. Tuto poctil svoji návštěvou př. Moutelík Václav – krejčí a toho času starosta Městyse Komárova se zástupcem Měst. rady př. Stanislavem Procházkou. Za př. sbor železáren Komárov byli přítomni př. Sojka Antonín a Hytka Josef. Př. starosta vřele uvítal ve valné hromadě přítomné hosty a zvláště př. starostu
Městyse Komárova Moutelíka‚ který vždy v paměti naší zůstane, zároveň i v knize této srdečně zapsán, co velký zastánce a příznivec hasičstva našeho, neb on jedenkráte prohlásil:
„chceme-li, by hasiči naši byli vždy na svém místě, musíme jim dáti, co jim patří A vždy jako starosta Městyse Komárova častokráte se dotazoval, zda sbor potřebuje něčeho, neb zda má
nějaké přání.
Pro tento rok zvoleni revizoři účtů: Redlich Jan, Ungr Josef, Procházka Stanislav.
Během roku 1928 přistoupilo 45 přispívajících členů a sice: Bělohlávek František, Cajthaml Jindřich, Čepeláková Marie, Endršt Václav, Fišer Bohumil, Hajdušek Michal ‚ Havránek František, Hegen Bohuslav, Hendrych Karel, Kadeřábek Josef, Krumhansl Jan, Kocourek Štěpán, Kocourek Cyril, Kopecký Josef, Klier Václav, Kysela Josef, Král František, Kvěch Josef, Korejčík Jaroslav, Matějka Leontin, Matějka Václav, Mraček Celestin, Mraček Rudo1f, Mraček Vojtěch, Pospíšil Josef, Prajzler Václav, Roztočil Josef, Sviták Dominik, Sojka Jan, Šmíd František, Štochl Antonín, Štych František, Špalek František, Šrámek Josef, Táborský Václav, Trojan Rudolf, Ulman František, Vajner Bohumil, Petřík Bohumil, Ungr Josef, Franta Jaroslav.
Takže ku konci roku 1928 jest: 1 zakládjící člen, 134 přispívajících a 22 činných členů.
Během roku zúčastnil se sbor náš hašení tří požárů a sice: 12.5. u př. Františka Macka a dne 19.8. obecního domu č.p. 30. Hašení tohoto u pana Františka Kozlera se zúčastnilo 16 mužů a ponechána zde hlídka o síle šesti mužů. Postiženému shořely veškeré zásoby a věci, které přes ohromný žár nemohly býti zachráněny. Oheň tento trval plných 11 hodin. Dne 12.12. byl hašen požár na Ptákově se strojem a s 12 muži.
Hasičského sjezdu v Praze se zúčastnilo 10 mužů a též jsme se zúčastnili sjezdu v Lochovicích. Během roku vykonány prohlídky hydrantů a dále se sbor účastnil oslavy Husovy, oslavy 28. října, slavnosti předání stříkačky hasičskému sboru v Chaloupkách, oslavy 25 leté činnosti župního dozorce př. V. Beneše a pohřbu př. V. Čepeláka.
V tomto roce stanoven roční příspěvek Kč 5,-, jelikož dřívější příspěvek Kč 2,50 nestačil nikterak ku krytí výloh, protože sbor náš má také svoje povinnosti k župě a ústřední hasičské jednotě.

    Dne 22. března r. 1929konala se v místnosti br. Tůmy schůze činných členů. Sboru dobrovolných hasičů Městského a sboru hasičů železáren. Schůze tato byla společná a zaháji1 ji bratr starosta Puchmeltr Karel. Větším dílem jest schůze tato informační. Jelikož napadla této zimy spousta sněhu a v jarním období mohlo by vyvrcholiti tání v katastrofu, vyzval proto Městský úřad oba sbory, by v případě povodně se ujaly záchranných prací a hlídkové služby a bude-li potřeba, občanstvo upozornili, bude se houkati místně signál ku poplachu.

    29.12. 1929 sbor náš odbývá svoji 23. řádnou valnou hromadu, kterou zahájil br.starosta Puchmeltr Karel, na kteréžto byl přítomen br. starosta Městyse Komárova Moute1ík Václav a zástupce župy br. Černý a zástupci sboru železárny – br. Pos1ušný, Arnošt, Šef1 a Beldík.
Na valné hromadě zadána zemřelým hasičům posmutná vzpomínka.
Za uplynulý rok zúčastnil se sbor hašení lesního požáru 15. 7. se 6 muži, dne 16. 7. hašení požáru v Neřežíně se strojen a 19 muži, pohřbu br. Kratochvíla Aloise se zúčastnilo 6 mužů a br. Špicla Františka – činného člena – 15 mužů v pracovním obleku a ve stejnokroji. Pohřbu tohoto se zúčastnili také zástupci župy s praporem a bratrský sbor železárny se svými delegáty. Pohřbu br. Kellnera Františka zúčastnil se sbor náš se 7 muži.
Dále se sbor účastnil slavnostní valné hromady hudebníků 18. 8. -1 muž, odhalení pomníku padlým 28. 8. s 10 mužůi, otevření Masarykovy školy v Komárově 28. 9. se 6 muži a národního svátku 28. 10.s 8 muži.
Dále vykonáno během roku šest prohlídek hydrantů po Komárově. Stav členstva jest:
1 člen zakládající, 143 přispívajících, 21 členů činných.
Na této valné hromadě zvoleni revizoři účtů: Ungr Josef, Redlich Jan a Kovárna Václav. Bezpečnostních hlídek bylo v tomto roce vysláno do kina 108, 10 do divadel a 21 do zábav.

     Dne 4. ledna 1931 měl sbor svoji 24. řádnou valnou hromadu. Sbor se zúčastnil v loňském roce dvou župních schůzí, a to 19. 1. a 23. 3. a župní valné hromady 9.2. Taktéž uvítal pana presidenta Masaryka v Hořovicích. Dále se sbor účastnil oslavy 60 let trvání Občanské dělnické Besedy v Komárově, oslavy 30 let trvání sboru v Hořovicích, okrskového cvičení v Chaloupkách, oslavy Husovy a 28. října v Komárově.
Dne 16. 12. hasil sbor se sedmi muži požár u br. Josefa Rybáře v Komárově. V tomto roce zemřel br. Bedřich Vítek. Přistoupili dva členové přispívající: br. Vítek František a Chvátal Josef. Na této valné hromadě zvoleni: starosta – Puchrreltr Karel, vzdělavatel – Houska František, velitel – Hrabák Josef, nám. velitele – Valdhans Vilém a čtyři členové výboru- Kovárna František, Šmíd František, Sojka Václav a Lukeš Josef. Náhradníci – Ungr Josef, Kovárna Václav, přehližitelé účtů -Moutelík Václav, Jelen Jan, Vaigent František. Sbor v síle a počtu členstva jak rok předchozí.
Dne 28. listopadu r. 1931 bylo hlášeno na pravidelné výborové schůzi, že bratr starosta Puchmeltr Karel rezignuje na funkci starosty sboru našeho, děkuje celému výboru za důvěru po tolik let mu svěřenou a zároveň i děkuje veškerým bratrům u sboru našeho. Rezignace tato
je řádně odůvodněna a předána valné hromadě.

     Další zápis jest z 25. řádné valné hromady konané dne 10. ledna r. 1932 v místnosti spolkové. Sbor i v roce tomto jevil živou činnost jako v letech předchozích, zúčastnil se řádně všech cvičení, valných hromad župních, sborových i okrskových, skupinových schůzí, župního sjezdu.5. 7. v Hořovicích, oslavy Husovy, národního svátku, jakož i pohřbů svých zemřelých členů.
Na této valné hromadě za odstupujícího starostu br. Puchmeltra Karla zvolen starostou sboru Jelen Jan. Bratr velitel Josef Hrabák poděkoval jménem sboru br. Puchmeltrovi za jeho dlouhodobou činnost ve sboru, kterou v jeho prospěch věnoval. Za přehližitele účtů zvoleni:
Moutelík Václav, Vajgend František a Kovárna Alois.
Během tohoto roku přistoupilo 10 členů přispívajících, takže ku konci roku čítá sbor: 1 zakládajícího člena, 154 přispívajících a 21 činných členů.
Sborová pokladna: příjem — 5 006,35 Kč
vydání — 4 218,95 Kč
Pokladní hotovost: 787, 40 Kč
Dne 2. března 1932 byl sbor volán poplachem ku požáru v železárnách Komárovských, jehož hašení se zúčastnilo se strojem 20 mužů. Požár vznikl v 16.45 hodin a zdolán byl v 19 hodin. Škoda 6 tis. Kč. Při tomto požáru udatně pracovalo 20 okolních sborů.
Sbor konal 17. dubna oslavu svého 25 letého trvání spojenou s udělením diplomů činným členům, kteří jsou ve sboru od jeho založení – tj. 25 roků. Toto uznání obdrželi: Puchmeltr Karel, Jelen Jan, Šmíd František, Ungr Josef, Lisý Eduard a Hrabák Josef. Při této oslavě přednesl župní vzdělavatel br. Mráz přednášku o vývoji hasičstva.
Dále této oslavy byli přítomni br. Bureš Václav – župní starosta, Lenc Antonín – župní jednatel 3 zástupci bratrského sboru železáren, 3 zástupci z Chaloupek, 2 z Jiviny, 2 z Oseka,
2 z Hvozdec a 4 z Kvaně.

     Dne 8. ledna 1933 měl sbor 26. valnou hromadu, kterou zahájil br. starosta Jelen Jan uctěním památky zemřelým členům. V roce tomto zemřeli: br. Antonín Ernest a František Ernest, sestra Anna Valdhansová a činný člen Jan Belda.
Během roku přistoupili: za činného člena Jaroslav Blahovec, za přispívající Hasman Josef, Hertink Václav, Moulis Josef, Straka František, Štochl František, Špilar Václav, Sojka Prokop, Abrahám Jan ml., Kotnaur Václav, Klekner Štěpán, Klír František, Morávek Václav, Kocourek Vláďa. Členství po zemřelých otcích převzali: Ernest František – zámečník a Ernest František – rolník.
5. února se sbor zúčastnil skupinové schůze v Komárově, župní valné hromady v Hořovicích, valné hromady sboru železáren, 29. 5. schůze sborových delegátů v Hořovicích, oslavy Husovy v Komárově, 24. 7. oslavy 50 ti let spolku Lidumil v Komárově, domácího veřejného cvičení v Záluží. 28. září byl sbor náš přítomen odhalení památníku Dr. Miroslavu Tyršovi v Komárově a 27. listopadu oslavy 40 ti let trvání sboru ve Kvani. Sbor pořádal v roce tomto obvyklou hasičskou zábavu, byly vyslány hlídky do zábav, divadel a biografů.
Stav členstva: 1 zakládající člen, 168 přispívajících a 21 činných členů. Pro tento rok zvoleni revizoři účtů: Pašek Václav, Brotánek Václav, Kovárna Alois. Pokladní hotovost činí 8 378,80 Kč. Usneseno, by členský příspěvek 6 Kč ročně zůstal a byla provedena urgence podpory z běžného fondu. Valné hromadě této byl přítomen také starosta Měst. úřadu v Komárově br. Karel Puchmeltr.

     Dále jak zápisy znějí, měl sbor náš svoji 27. řádnou valnou hromadu dne 7. ledna 1934 v místnosti spolkové. Jako hosté valné hromadě této byli přítomni: br. Sojka Antonín – župní náčelník, jako zástupce župy a br. Jan Špicl, Sojka Václav, zástupci sboru železárny. Br. Jelen Jan jako starosta sboru vítá přítomné a zahajuje valnou hromadu. Uctěna je památka zemřelých členů. Běhen roku 1933 sbor měl 3 prohlídky hydrantů po Komárově, 2 cvičení se stříkačkou, hlídek vysláno do kina 46, do divadel 8 a do zábav 7. Dále se sbor zúčastnil slavnostní valné hromady ve Hvozdcích 29.1. se děma muži. Slavnostní předání motorové stříkačky v Cerhovicích dne 7.5. se 6 muži. Dále sé sbor účastnil při hašení požáru v Oseku dne 27.7. s 10 muži se strojen, hašení požáru v Újezdě 10.9. s 10 muži a strojen. Nechyběl ani Osna župním sjezdu ve Velkém Chlumci 16.7. s 5 muži, účastnil se skupinového cvičení v eku 30.7 se 4 muži, oslavy 28. října v Komárově s osmi muži, pohřbu br. Josefa Blahovce 13.8. s deseti muži.
Běhen roku tohoto přistoupili tito členové: Cíza Karel, Vaigend Josef, Vaníček František, Redlich Bedřich, Hendrych Josef, Belda Václav, Kasík František, Homolka Václav, Vlček Václav, Kubát František vrch. strážmistr, Mraček Jan. Takže stav členstva ke konci roku jest: 1 zakládající, 178 přispívajících a 20 činných členů.
Sbor pořádal v roce tomto obvyklou hasičskou zábavu a byly vyslány delegace do různých schůzí, oslav a cvičení. Finanční stav pokladny:
Pří jem: 4 420; 60 Kč Pokladní hotovost: 747,70 Kč
Výdej: 4 420,60 Kč Na vkladní knížce: 1 702,80 Kč
Celkem jest sborové jmění 2 469,50 Kč v roce tomto.
Na této valné hromadě zvoleni Jan Jelen starostou sboru, Kouba František vzdělavatel, Hrabák Josef velitel, Puchmeltr František nám. velitele. Členové výboru:
Šmíd František, Sojka Václav, Brotánek Václav, Kovárna František. Náhradníci: Ungr Josef, Kočí Antonín. Přehližitelé účtů: Pašek Václav, Lukeš Josef, Blahovec Jaroslav.
Pří stanovení členského příspěvku na rok 1934 br. Pašek navrhuje, by necháno při starém 6 Kč. Br. Jirkal navrhuje Kč 4 – po debatě odhlasován příspěvek Kč 4 ročně.

Další zápis jest z ustavující schůze, která se konala 14. ledna 1934, kde za sborové činovníky zvoleni: Sojka Václav jednatel, KOČÍ Antonín pokladník, Šmíd František správce náčiní, br. Fr. Puchmeltr uvádí, že funkci náměstka velitele nemůže zastávati a proti své volbě protestoval ihned na valné hromadě. Jest tedy své funkce zproštěn a nastupuje místo něho za nám. velitele Valdhanz Vilém, za činného člena přijat Lisý František.

     Dne 6. ledna roku 1935 konala se 28. řádná valná hromada Měst. sboru dobrovolných hasičů v Komárově. Tuto zahájil a řídil br. starosta Jelen Jan. Na této valné hromadě byli přítomni jako zástupci župy Sojka Antonín župní náčelník, Sojka Václav zástupce sboru ze železáren.
Sbor se v tomto roce zúčastnil skupinové schůze se dvěma muži, pohřbu přispívajícího člena Aloise Kovárny se šesti muži, župní valné hromady v Hořovicích, skupinového cvičení v Chaloupkách 6. 6. s osmi muži. Dále pak oslavy Husovy s osmi muži, hašení lesního požáru v Chlumu se třemi muži, oslavy 28. října s deseti muži, župního cvičení v Čenkově se třemi muži a byly provedeny čtyři prohlídky po Komárově.
Během roku přistoupili za přispívající tito členové: Hodek Václav, Holman Antonín, Havránek Václav, Havránek Eman, Fišer Josef, Jícha Antonín, Ječmen Gustav, Král Václav, Korejčík Jaroslav, Korejčík Vilém, Korejčík Antonín, Šenk Jan, Pik Otto, Picka Josef, Pergl Josef, Vlček Jan, Pechačová Marie, Hytková Anna, Trávníček Karel, Moutelík Josef, Skuhravý Josef, Štych Václav, Beldík Josef, Vlach Antonín, Rechcikl Zdeněk, Křikava František, Nesnídal Alois. Takže sbor náš čítá k tanuto roku jednoho zakládajícího, 206 přispívajících a 21 činných členů.
V doplňovací volbě jest zvolen Valdhans Vilém jako náměstek velitele a zvoleni tři přehližitelé účtů – Puchmeltr František, Pašek Václav a Mužík Bohuslav. Stanoven členský příspěvek s tím, že tento ponechati dále 4,- Kč ročně.
Ve volných návrzích ujímá se slova br. župní náčelník Sojka Antonín a vysvětluje usnesení ze schůze župních náčelníků v Praze ohledně změny kroje a čepice.

     Dne 5. ledna 1936 konal sbor náš 29. řádnou valnou hromadu v místnosti br. Tůmy o druhé hodině odpolední. Valnou hromadu zahájil a řídil sborový starosta Jelen Jan. Přivítal přítomné a požádal, aby zemřelým bratrům byla vzdána posmrtná vzpomínka.
Sbor zúčastnil se v roce uplynulém: 9. 2. valné hromady br. sboru železáren se třemi muži, 26. 2. pohřbu br. Pistoriose Zbynka s osmi muži, oslavy 85. narozenin pana presidenta Masaryka, 10. 3. župní schůze náčelníků a samaritánů v Hořovicích, 22. 4. hašení požáru v Komárově u br, Ant. Ulmana s dvanácti muži, 9. 6. župního cvičení v Jivině, 25. 6. župního hasičského sjezdu v Praskolesích s osmi muži, oslavy Husovy v Komárově se Čtrnácti muži.
Dále se sbor zúčastnil 18. 8. Slavnostní valné hromady v Oseku se dvěma muži, 24. 10. pohřbu br. Josefa Froňka s osmi muži, 5. 10. bezpečnostní prohlídky požární policie po Komárově, prohlídky komínů a půd.
Zůstatek pokladní ke dni 31. 12. 1935 činí 2 605,30 Kč. Přehlížitelé účtů oznamují, vše v pořádku.

     30. řádná valná hromada Městského sboru dobrovolných hasičů v Komárově se konala
24. ledna 1937. Valnou hromadu tuto zahájil a řídil br. Jelen Jan. Jako hosté byli přítomni za sbor železáren br. Štochl Jindřich a Hajdůšek Michal. Za obec Komárov starosta Městyse Komárova br. Vodička František. Byla řádně uctěna památka zemřelých členů.
Loni se náš sbor účastnil hašení požáru na Vystrkově u p. Fejfara se strojen a 12 muži, 7. 3. oslavy 86 tých narozenin presidenta TG. Masaryka se 14 muži. 5. 7. oslavy Husovy, 28. 10. oslavy státního svátku se 16 muži. Pět mužů se účastnilo pohřbu sestry Marie Bekové, br. Antonína Fajrajzla s osmi muži, Hynka Vondřicha s pěti muži, Korejčíka Antonína s osmi muži, Vajgenda Františka se šesti muži. Pět mužů se účastnilo župního sjezdu v Cerhovicích, schůze velitelů a jednatelů v Hořovicích a taktéž župní valné hromady, jelikož se tato odbývala v Hostomicích, zúčastnil se jeden muž.
V up1ynuln roce bylo vysláno hasičských hlídek do kin 102, do divadel 8 a do zábav 18.
Stav členstva: 1 zakládající člen
198 přispívajících členů
21 členů činných
Na této valné hromadě zvoleni: starosta sboru – Hrabák Josef, velitel – Valdhans Vilém, náměstek velitele – Kůta Antonín, do výboru – Kočí Antonín, Černý Josef, Abrham Venanc, Kouba František, Kovárna František, náhradníci – Lisý Eduard a Sojka Václav.
V této valné hromadě přeje k naší další činnosti mnoho zdaru bratr starosta Komárova F. Vodička s dodatkem, že co bude moci pro sbor učinit, že učiní. Na návrh br. nám. velitele Kůty, jest jmenován br.Puchmeltr Karel čestným starostou sboru našeho.
Br. Štochl Jindřich přináší vřelý pozdrav od sboru železáren sboru našemu. Bratr Jelen Jan, loučiv se s funkcí starosty sboru, děkuje členům za důvěru, kterou po tolik let od založení sboru měl a přeje, by sbor náš kvetl a činnost jeho, s dodatkem, by funkcionáři si svých funkcí vážili a je řádně zastávali, popřál k další hasičské činnosti zdar!

     Další zápis ze spolkové kroniky je z ustavující schůze správního výboru ze dne 7. února 1937, kterou zahájil a řídil br. starosta Hrabák Josef. Na návrh bratra Kouby Františka – vzdělavatele, měl dostati ještě br. nám. velitele Kůta Ant. funkci sborového vzdělavatele, což br. Kůta odmítl, že funkci tuto od starého a dobrého vzdělavatele nemůže pojmout, ale že dle svých schopností a sil mu bude vždy ku prospěchu sboru nápomocen.
Volby funkcionářů: Starosta sboru – Hrabák Josef, velitel — Valdhans Viln, nám. velitele – Kůta Antonín, jednatel Abraham Venanc, pokladník – Kočí Antonín, správce náčiní –
Černý Josef, vzdělavatel – Kouba František. Do výboru Kovárna František, náhradníci – Lisý Eduard, Sojka Václav.
Bratr starosta Hrabák, byv vždy dobrý pracovník, klade důraz na to, by dotyční zvolení funkce svoje řádně zastávali.
Dne 6. 7. 1937 mělo činné členstvo schůzi, kde předložena členstvu resignace velitele. Usneseno, že nadále povede veškeré technické věci nám. velitele br. Ant. Kůta, zároveň ku 30 ti letému našemu jubileu vypracuje pamětní knihu.
Dne 22. 8. měl .náš sbor schůzi společnou jak správního výboru, tak činného členstva. Usneseno, zreorganizovat úpravu naší stříkačky, vše řádně opraviti, stroj dáti do pořádku, zjistit běžné metry hadic atd. Členstvo dalo správě stroj do pořádku, což vzato na vědomí. Zároveň br. nám. velitele vítá naše nové přistoupilé členy: Nováka Václava, Jíchu Antonína, Chalupského Františka a Ernesta Františka. Nově přijmutí po přednášce a poučení v hasičství br. nám. velitele Kůty skládají slib věrnosti ku sboru hasičskému způsobem důstojným, že řádně povinnosti plniti budou, řádně se chovati a ve prospěch sboru pracovati.
Dne 4. 12. mělo činné členstvo schůzi, kterou zahájil a vedl Ant. Kůta. Schůze tato svolána na téma: Hasičstvo v dnešní době a spolupráce s místním br. sborem železáren. Zároveň na této schůzi činného členstva usneseno, že ku valné hromadě se dají ku schválení na doplňovací volbu Kůta Antonín jako velitel a Lisý Eduard jako nám. velitele.

     Dne 28. ledna 1938 konal sbor náš svoji 31. řádnou hromadu v místnosti spolkové u br. Tůmy, na které jako hosté za br. sbor železárny byli přítomni bratři: Štochl Jindřich, Sojka Václav. Za okrsek okrskový náčelník br. Antonín Sojka, za městskou radu přítomen br. Antonín Kočí – nám. starosty městyse Komárova a zároveň pokladník sboru našeho.
Tuto valnou hromadu zahájil a řídil starosta Hrabák Josef. Uvítal uvedené zde bratry jako hosty, zvláště br. Ant. Sojku a členy sboru železáren a zároveň veškeré činné i přispívající členstvo. Br. starosta žádá všechny přítomné, by povstáním vzdali čest zemřelému našemu rni1ému presidentovi T.G. Masarykovi i zemřelým členům – čestnému starostovi sboru našeho bratrovi Karlu Puchmeltrovi a br. Černému Janu.

     Sbor náš zúčastnil se v uplynulém roce 1937 župní valné hromady v Hořovicích, valné hromady br. sboru železáren s třemi zástupci, okrskové schůze se dvěma muži. Sbor vyslal během roku několik bezpečnostních hlídek, a to: do kina 54, do tanečních zábav 11, do tanečních hodin 9 a do divadel 27. Sbor zúčastnil se pohřbů svých zemřelých členů: br. Karla Puchmeltra se 14 muži a br. Černého s 9 muži.
Dále sbor konal 4. května prohlídky hydrantů po Komárově za účasti zástupců obce p. starosty Fr. Vodičky a p. náměstka starosty Ant. Kočího.
Další akce: 17. 6. župní cvičení v žebráce s 9 muži.
5. 7. Oslava Husova v Komárově s 9 muži.
19. 9. Tryzna zesnulého pana presidenta T.G. Masaryka s 8 muži.
20. 9. Pálení tryzny za p. pres. T.G. Masaryka se 13 muži.
28.10. Oslava nár. svátku 28. října se 2 muži.
28.10. Župní hasičská přísaha v Hořovicích s 11 muži.
Sbor konal během roku 5 prohlídek hydrantů po Komárově, 8 cvičení se sekeramy a 5 cvičení se stříkačkou.

     Během roku přistoupili 2 členové činní a 6 přispívajících. Takže sbor náš čítá ku konci roku: jednoho člena zakládajícího, 192 přispívajících a 22 činných členů.
Stav financí: příjem – 6.328,60 Kč.
vydání – 5.590,75 KČ.
pokladní hotovost – 737,85 Kč.
úhrnem- 6.328,60 Kč.

     Na této valné hromadě zvoleni ve volbě doplňovací nám. velitele Lisý Eduard a velitelem Kůta Antonín. Revizory účtů zvoleni br. Kovárna František, br. Hendrich Josef a br. Sviták Josef. Stanovení členského příspěvku na návrh br. pokladníka usneseno nechati při stávajících 4,- Kč ročně.

Vážení bratři,
k závěru v knize této ku 30 ti letému jubileu, věřme jen sobě, své práci a píli, věřme jen svatému nadšení v nás, že vzájemná dobrá vůle a hluboká lidská láska vyrovnává rozpory, neb my hasiči jdeme pevně a svorně s naším občanstvem, sloužíme všemi lidu a stojíme věrně a jednotně ve službách celé veřejnosti! Neb v našem štítě jest:

Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně.

V Komárově dne 18. dubna r. 1938 Ant. Kůta, t . č. velitel

Z hasičské kroniky vybral Ant. Čepelák Komárov