Historie Sboru

My hasiči jdeme pevně a vzorně s naším občanstvem
– sloužíme všemu lidu – stojíme věrně a jednotně
ve službách celé veřejnosti! Neb naše heslo jest
„BLIŽNÍMU K OCHRANĚ A VLASTI K OBRANĚ“

V upomínku pro členy budoucí, dle poznatků našich starých
a dobrých bratrů hasičů napsal v Komárově léta páně 1938
Antonín Kůta t.č. velitel sboru

Při sestavování zprávy o stoleté činnosti sboru dobrovolných hasičů v Komárově se vycházelo ze zápisů z pamětní knihy sboru.

V našem obvodě byl jako první založen hasičský sbor Komárovských železáren v roce 1888. Ten zasahoval v širokém okolí, proto se začalo o založení hasičského sboru v obci Komárov uvažovat až v roce 1905. V roce 1906 se otázka hasičského sboru dostala na jednání obecního zastupitelstva na návrh jeho člena Ivana Vokurky. Bylo rozhodnuto svolat občany Komárova a Kleštěnice do hostince Leopolda Tůmy.

Tato schůze se konala 26. prosince 1906 a byl na ní založen místní hasičský sbor. Schůze byla hojně navštívená a do sboru se přihlásilo 41 občanů z Komárova a 6 občanů z Kleštěnice. Současně byly vypracovány stanovy a předány na okresní hejtmanství ku schválení. Volby byly provedeny lístky a byli zvoleni:

starosta: František Plecitý-obchodník
velitel: Ivan Vokurka – slevač
nám. velitele: Karel Puchmeltr – rolník
a členové výboru: Jan Jelen, František Šmíd, Antonín Moutelík a Antonín Cajthaml.
Za náhradníky: František Spicl a František Ernest.
Prohlížitelé učtu: Zdeněk Fiala, Jan Valdhanz a František Kouba.

Spolková místnost byla určena v hostinci „U Tůmů“. Dne 29. prosince 1906 se konala první schůze výboru, na které byli zvoleni další funkcionáři:

jednatel: Jan Jelen – kovář
pokladník: Antonín Cajthaml – mlynář
správce nářadí: František Šmíd – zámečník
spolkový sluha: Dominik Sviták – obecní strážník

Na této schůzi bylo schváleno uspořádat dne 5. ledna 1907 I. hasičský věneček v hostinci „U Tůmů“ s jednotným vstupným korunu dvacet na osobu.Z kroniky se dočítáme, že hrubý příjem z věnečku činil 170 korun 10 haléřů a celkové vydání bylo 66 korun 98 haléřů.
Obec zakoupila nejnutnější výstroj a výzbroj, především pak ruční stříkačku, která skutečně byla v krátké době předána sboru. 15. ledna 1907 začal sbor svoji činnost převzetím stříkačky do obce Komárov. Zajišťování výstroje a výzbroje bylo již tenkrát spojeno s finančními obtížemi. Proto sbor požádal zámožnější občany o finanční dary na provoz. Od knížete Viléma z Hanau obdržel dar 100 korun. Protože sbor neměl svoji zbrojnici, tehdejší starosta obce dal k dispozici část své stodoly.
V pozdější době byla zbrojnice přestěhována do kůlny za radnicí, kde zastala až do roku 1945. V roce 1907 byly prováděny podle vypracovaného a schváleného Služebního a Jednacího řádu hasičské hlídky při pořádání divadel a zábav. Odměna za ně byla stanovena 2 koruny.
V roce 1909 sbor poprvé účinně zasáhl při požáru ve zdejších železárnách a po zásluze dostal odměnu. Běžně pak sbor zasahovat při požárech v okolí Komárova. V roce 1910 to byl požár kostela v Mrtníku, 1911 požár v Újezdě a lesní požár na Felbabce. v roce 1912 u Františka Vokurky v Malé Vísce. A tak bychom mohly jmenovat další požár.

Bohatá činnost sboru byla narušena I. světovou válkou. Znovu živěji pokračovala v roce 1918 po vyhlášení Československé republiky. První poválečná schůze se konala 24. listopadu 1918. K tomuto dni měl sbor 2 členy zakládající, 20 členů činných a 39 přispívajících. Proto v roce 1922 byl proveden nábor nových členů a bylo získáno 37 přispívajících.
V roce 1924 se sbor připravoval na župní sjezd, který se uskutečnil 6. července téhož roku v Komárově za velké účasti z řad hasičstva a ostatních občanů. Byla to ukázka připravenosti dobrovolně chránit majetky lidu i vlasti. Život šel dál a práce sboru pokračuje ve stejném tempu – cvičení a zásahy u požárů.Při oslavách třicetiletého založení, které se konaly 24. ledna 1937, měl sbor:

l člena zakládajícího
22 členů činných
192 člena přispívajících.

32. valná hromada se konala 28. ledna 1939. Byla zde hodnocena bohatá činnost našeho sboru. Veškerá tato dobrovolná, poctivá a snaživá práce byla zastavena okupací naší vlasti německými fašisty. Tímto okamžikem přestává veřejná činnost a zůstává jen možnost zasáhnout v případě potřeby. Z tohoto ústraní se rázem probouzí činnost v roce 1945, kdy celý národ povstal, aby se osvobodil od útlaku nacismu.

Zbrojnice byla přestěhována do staré smaltovny, kde se v krátké době vystřídalo několik požárních automobilů. Byla provedena velká kampaň pro získání finančních prostředků a nábor pro získání nových mladých členů. Spolková a výcviková činnost je při padesátiletém výročí odměněna. Od Okresní správy požární ochrany sbor obdržel speciální požární vůz TATRA 805. V roce 1968 byl objekt, ve kterém se nacházela naše klubovna a zbrojnice, při výjezdu jednotky na čerpání studny v obci Kleštěnice, zbourán, v ruinách zůstalo velké množství dokumentace a jiného materiálu. Zbytek se ztratil nebo úplně zničil nevhodným skladováním. Důvodem zbourání byla výstavba autoservisu Komunálních služeb MNV Komárov.
Po této události bylo jednáno s národním výborem o výstavbě nové požární zbrojnice. Rada požadavku vyhověla a 15. srpna 1968 se začínají stavět garáže budoucího požárního domu. Před zimou bylo již auto a některá výzbroj pod střechou. 18. června 1970 byla započata vlastní stavba a 17. listopadu byla hrubá stavba dokončena. Na stavbě se podílela většina členů sboru pod vedením Jaroslava Hrabáka st. Dne 16. června 1973 byl slavnostně otevřen k užívání požární dům.
Uskutečnilo se námětové cvičení na objekt Sokolovice. Při slavnostní schůzi byla oceněna práce nejaktivnějších členů: Hrabáka Jaroslava st., Mudry Františka, Havránka Václava a ostatních.
Po otevření požárního domu se znovu začala rozvíjet činnost sboru. Školením a praktickými cvičeními se zkvalitňovala akceschopnost jednotky pod vedením velitele a správce požárního domu panem Zdeňkem Trojanem. V této době pracoval výbor v tomto složení:

předseda: Hrabák Jaroslav st.
velitel: Trojan Zdeněk
ret. prevence: Vokáč Bohuslav
kulturní ref.: Palek Jiří
ref. mládeže: Červenka Ivan
pokladník: Wimmer Jiří
jednatel: Vilt František
strojník: Mudra František

Členové sboru se zapojovali do akcí národního výboru, kde byli hodnoceni mezi nejlepšími jak při výstavbě kulturního domu, obchodního domu Mír i při výstavbě nové mateřské školky. Dne 15. července 1980 byla Okresním sborem Požární ochrany v Berouně předána naší jednotce do užívání ČAS 25. Stávající vozidlo TATRA 805 bylo zasláno na generální opravu, z které bylo vráceno počátkem jara 1981.
V tomto roce bylo uskutečněno společné cvičeni civilní obrany, červeného kříže a požárníků na objekt mateřské školky.

21. července se ukázalo, jak může být i voda v naší obci nebezpečná. Po několikadenních deštích se zvedla hladina potoků a zaplavila spodní část náměstí a přilehlé zahrady. Naši členové odstraňovali naplavené předměty od stavidel a mostů.
Také začala nést dobré výsledky práce s družstvem mladých požárníků. Naši mladí dosáhli několika pěkných umístění v soutěžích hry Plamen i v soutěžích pořádaných pionýrskou organizací. Koncem tohoto roku oslavila naše organizace sedmdesátileté výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi byla zhodnocena práce členů a výboru, nejlepší byli oceněni. Uznání se dostalo i kvalitě zásahů našeho sboru při požárech. Například při požáru lesa na Jivině a Kleštěnici. Naše jednotka také několikráte vyjížděla k požárům způsobeným vypalováním trávy a pálením klestu. K lepšímu svolávání jednotky byla zabudována nová poplachová siréna na stožár u požárního domu.
V roce 1986 byla provedena v rámci oslav 80. výročí založení organizace dvě námětová cvičení ve spolupráci celého okrsku. Jako první se uskutečnila dálková doprava vody od jezu před základní školou na družstevní panelový dům v Okružní ulici a druhé námětové cvičení proběhlo na školu v Mrtníce s nácvikem záchrany osob z vyšších prostor budovy.
Ze zdravotních důvodů byla provedena změna velitele jednotky a předsedy základní organizace. Po veliteli panu Františku Chrástovi přebírá funkci pan Antonín Čepelák, po předsedovi panu Zdeňku Trojanovi pan Vladimír Havránek. Správcem požárního domu v Komárově se stává pan Jiří Palek a vedoucím mládeže pan Jaroslav Šlechta. Výbor organizace se stabilizoval. Po školení a výcviku pořádaných Svazem požární ochrany a Okresním sborem Požární ochrany Beroun obdržel velitel osvědčení.

V roce 1988 došlo na dlouho očekávanou výměnu techniky. Za TATRU 805, která byla převedena do Oseka, jsme obdrželi dopravní vozidlo AVIA 31 s čerpadlem PPS 12. S tímto novým vozidlem se zkvalitnila práce jednotky a vzrostl zájem mladých členů o práci v jednotce. Proběhla tři námětová cvičení. Největším byla prověrka civilní obrany na objekt sokolovny za účasti požárníků celého Komárovského okrsku a Hořovic.
Byla provedena dálková doprava vody z Červeného potoka. Během roku zasahovala jednotka u tří požárů v obci a uskutečnila tři technické výjezdy. Jednotka se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží v požárním sportu, kde se umisťuje na předních místech. Družstvo mladých požárníků se taktéž zúčastňuje hry Plamen s dobrými výsledky.
V roce 1989 byla do cisterny zabudována radiostanice pro spojení s Veřejným požárním sborem v Berouně. Tato vysílačka se osvědčila dne 12. července, kdy jsme byli zavoláni k požáru velkokapacitního seníku JZD Zaječov. Zásah trval třináct hodin, byla použita cisterna i PPS 12 pro dálkovou dopravu vody. 13. října se jednotka zúčastnila se dvěma družstvy okrskového cvičení na objekt kláštera v Zaječově.
V roce 1990 se ze změnami ve společnosti mění i název organizace. Vracíme se od požárníka k hasičům. Ruší se název Svaz požární ochrany a nastupuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dne l. 12. 1990 se uskutečnil mimořádný sjezd SH ČMS, na němž byly schváleny nové Stanovy, které byly dne 9. 4. 1991 zaregistrovány ministerstvem vnitra.

Činnost zásahové jednotky prakticky začala 31. ledna čerpáním vody ze zatopených sklepů obecních bytových jednotek. 20. června společně s Veřejným požárním útvarem Beroun jednotka zasahovala při lokalizaci požáru porostu u Sokolovic, který vznikl od spadlých elektrických drátů. 20. září vyjížděla jednotka k hašení požáru lesa „U betonky“ v katastru obce Kařez. 21. září bylo provedeno námětové cvičení našeho okrsku, které se konalo v Mrtníku. Námětem byla ropná havárie – ukázka práce s Vapexem a přehrazování vodního toku.
V roce 1991 jednotka zasahovala při požáru lesa v Sokolovicích, kde prováděla doplňování cisteren, které se přímo podílely na hašení. 25. srpna jednotka také zasahovala při hašení lesa na Kleštěnici a 6. října likvidovala požár na smetišti u pekárny v Sokolovicích. V říjnu jsme vyjížděli k planému poplachu, který byl hlášen z Olešné. Velice kladně byl hodnocen zásah jednotky 12. prosince, kdy bylo prováděno čerpání vody ze zatopené kotelny věžáku číslo 422, který spadá pod správu a.s. Buzuluk. V tomto roce se také uskutečnilo 5 výjezdů na čištění kanalizace v naší obci.
V roce 1992 byl pro sbor příznivý. Jednotka nevyjela ani k jednomu požáru. Uskutečnily se především technické výjezdy, čištění kanalizace a ukázky čerpání studny pomocí ejektoru na Kvani. V rámci okrskového cvičení se členové našeho sboru zúčastnili 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Zaječově. Tyto oslavy se konaly 10. října.
Na úseku práce s mládeží začalo aktivně pracovat a dosahovat dobrých výsledků družstvo dorostenců. V roce 1993 dochází k podstatnému zkvalitnění činnosti zásahové jednotky především také tím, že do hasičského domu byla zabudována radiostanice s dálkovým ovládáním sirény přímo z Hasičského záchranného sboru Beroun. Jednotka zasahuje 23. března při zahoření v obytném domě v obci, 30. dubna při hašení obecní skládky „V klínku“ a 19. září při hašení lesního porostu u Kařeza.

V roce 1993 vychází novela Zákona o Požární ochraně a o zřizování dobrovolných zásahových jednotek v obcích. Do tohoto plánu v rámci okresu Beroun byla zařazena také naše jednotka jako JPO III. V roce 1994 v měsíci květnu je sepsaná s obecním úřadem zřizovací listina dobrovolného veřejného požárního sboru v obci. Velitelem obecní úřad jmenuje na základě osvědčení o odborné způsobilosti pana Antonína Čepeláka, vrchním strojníkem pana Miroslava Wimmera, strojníkem pana Josefa Posa a preventistou obecního úřadu pana Jaroslava Hrabáka. Zásahovou jednotku tvoří 15 členů, z toho 2 ženy. Všichni členové prošli zdravotní prohlídkou a jsou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny.
Hasičským záchranným sborem Beroun byla jednotka zapojena do hasebního plánu našeho okresu. Členové se pravidelně zúčastňují školení a výcviku, který vede nadporučík Jiří Košťálek z HZS Beroun, Výcvik je prováděn například s výškovou technikou, sebezáchrana a záchrana osob, s dýchacími přístroji a podobně. Osm členů absolvovalo fyzické testy, které se konaly na HZS Beroun. Během roku se jednotka stabilizovala na 19 členů, V praxi to znamená dvě zásahová družstva plus velitel a jeho zástupce. Jednotka je hodnocena jako jedna z nejlepším v kategorii JPO III. Hovoří pro to i několik. zásahu, při kterých jednotka zasahovala.
V roce 1995 to byl požár stohu na katastru obce Jivina, požár sklepa v a.s. Buzuluk, kde jsme společně zasahovali s Hasičským záchranným sborem Hořovice. Akce se prováděla v dýchacích přístrojích. Dále jsme zasahovali při ropné havárii u benzinové pumpy K + K v Hořovicích. Největší prověrkou však byla „velká voda“ v noci z 25. na 26. června, kdy se po dlouhotrvajícím dešti vylily z koryt potoky protékající Komárovem. Především došlo k zaplavení spodní části náměstí Míru, přilehlých domů zahrad a základní školy. Bylo evakuováno 75 občanů. Hladina vody na náměstí dosahovala výšky jednoho metru. Čerpání vody ze sklepů a úklidové práce při pomoci nejvíce postiženým občanům trvaly ještě dva dny. Za tuto velice obětavou a záslužnou práci byla sboru udělena medaile Za příkladnou práci.

Zásahová jednotka se po celý rok zúčastňuje odborné přípravy. V závěru výcvikového roku byli členové zásahové jednotky prověřeni písemnými testy. Za velmi dobré výsledky byly ohodnocení odznakem „Hasič III stupně“ členové: Miroslav Wimmer, Vladimír Havránek, Bohuslav Vokáč.
Také při soutěžích požárního sportu se jednotka může pochlubit dobrými výsledky. V roce 1995 se umístila na 2. místě na okrskové soutěži v požárním sportu a postoupila do okresního kola soutěže v Hořovicích. Zde družstvo skončilo na místě desátém. Mladí hasiči pod vedením paní Marie Balejové a dorostenci pod vedením pana Jaroslava Šlechty se zúčastňují hry Plamen, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Beroun. V roce 1996 bylo soutěžní družstvo ještě úspěšnější. V okrskové soutěži jsme se umístili na l. místě a v okresní soutěži na místě šestém, se ztrátou pouhých 8 sekund na vítězné družstvo.
Důležitou a záslužnou činností sboru je také preventivní činnost, při které členové odpracují mnoho záslužných hodin. Jsou prováděny kontroly rodinných a obecních domů. Při pořádání kulturních akcí a tanečních zábav jsou zajišťovány ve spolupráci s obecním úřadem asistenční hlídky.
Dobrá práce s dětmi se projevuje také v dobrých výsledcích dorostu. Po dovršení osmnácti let jsou mladí členové aktivně zapojováni do zásahové jednotky, kde pokračují v nabývání dalších znalostí a zkušeností.
Náš sbor v tomto roce má 65 členů. Činnost sboru dobrovolných hasičů řídí a organizuje 17ti členný výbor:

starosta sboru: Havránek Vladimír
náměstek starosty: Vokáč Bohuslav
velitel sboru: Čepelák Antonín
preventista: Hrabák Jaroslav
strojník: Wimmer Miroslav
hospodář: Pacák Jaroslav
jednatelka: Rosivalová Růžena
vedoucí MP: Balejová Marie
vedoucí dorostu: Šlechta Jaroslav
referent MTZ: Palek Jiří
členové výboru: Černý Jan, Pos Josef, Vilt František, Veigend Zdeněk a Brandejs Kamil
předseda rév. komise: Havránek Václav
členové řev. komise: Hudec Milan a Zeman Petr

V roce 1996 zásahová jednotka zaměřila svoji činnost na zkvalitnění odborné přípravy a to společným školením s jednotkou SD H Žebrák. Výcvik vedl kpt. Košťálek z HZS Beroun. Zúčastnili jsme se spolu s několika jednotkami okresu výcviku na protiplynovém trenažéru na HZS v Příbrami. Celkem 10 našich členů prošlo tímto výcvikem a mohou v případě zásahu pracovat v dýchacích přístrojích. 25. září v Berouně jsme přehrazovali řeku Berounku nornou stěnou, kterou lze zachycovat plovoucí nečistoty na hladině řeky. Členové prošli školením preventivních prohlídkových skupin OÚ. 16 členů ve dvojicích prošlo celkem 345 obytných domů.
V tomto roce náš sbor oslavil 90té výročí založení hasičů v naší obci. Na přípravě oslav se podílel celý výbor pod vedením pana Vokáče Bohuslava. Poděkování také patří všem, kteří věnovali svůj volný čas na přípravu oslav. Velký podíl nesl i OÚ Komárov, který podporoval uskutečnění oslav finančně i materiálně. Poděkování patří zvlášť starostce paní Kratochvílové Elišce a pracovnicím OÚ. Dále pánům Ji římu Wimmerovi a Jaroslavu Zemanovi za pomoc při oslavách. .
Při povodni, která tragicky zasáhla oblast Moravy a východních Čech, kdy Berounští hasiči byli nasazeni do boje o záchranu lidských životů, naše jednotka byla v pohotovosti připravena je zastoupit. Sloužili jsme nepřetržitě 38 hodin na pracovišti HZS v Hořovicích.
V roce 1998 byla díky OÚ v Komárově provedena plynofikace celého hasičského domu. S touto přestavbou byla provedena výměna ústředního topení, obložení celé šatny, úprava klubovny a vymalování celého domu. Požáru závodu Frigera v Berouně 14. května 1998 naše jednotka držela pohotovost na Hasičské stanici v Hořovicích, místo jednotky, která vyjela k požáru. Celkem 11 našich členů se během 27 hodin nepřetržité pohotovosti vystřídalo. Během pohotovosti jsme vyjížděli k lesnímu požáru na Felbabce.
Náš sbor měl k 31. 12. 1999 celkem 86 členů z toho 21 mladých hasičů.
V roce 2000 zasahovala jednotka celkem v 17 případech. Z toho 11 technických výjezdů , 3 požáry, 2 pohotovosti na stanici v Hořovicích, jeden planý poplach. Prověřovací cvičení na sklad v a.s. Buzuluk Komárov vyhlášené velitelem HZS Beroun. Z požárů to byl požár staré hospody „Zděné“ v Zaječově

V roce 2001 začala pracovat velmi brzy, již. 2. ledna v ranních hodinách při požáru sklepů v panelovém domě na sídlišti v Komárově. V mrazivém ránu jsme za pomoci odsavače kouře vyklízeli sklepní kóje a ohořelé zbytky uskladněných věcí. Hned 23. ledna jednotka vyjela k požáru rodinného domu pana Špicla v Kozojedích.
Povodeň, která postihla většinu území naší republiky, se nevyhnula ani naší obci, 12 srpna 2002 se po dlouhém a prudkém dešti zvedli hladiny všech tří potoků protékajících Komárovem. Byla nutná evakuace obyvatel bydlících v ohrožených domech, Na hráz Červeného rybníka jsme pokládali plachty, aby nedošlo k poškození hráze při přelévání hladiny.
Když v průběhu dne voda opadla, došlo na řadu čištění komunikací a následovalo čerpání vody ze sklepů. Následující den byl věnován údržbě a opravě materiálu a techniky použité při povodni. 15. srpna v 8.00 ráno jsme byli zavoláni do Berouna na pomoc při čerpání vody ze zatopených sklepů a prostorů. Po příjezdu jsme byli nasazeni do ulice Na Hrázi v Berouně, kde celá ulice byla do výše 1 m zatopena vodou.V e 12.00 jsme byli odvoláni na čerpaní vody ze sklepů na berou nském náměstí. Čerpali jsme vodu v pěti domech. Po půlnoci jsme byli převeleni zpět do ulice Na Hrázi, kde jsme do rána pokračovali v čerpání vody. Domů jsme se vrátili 16. 8 v 10,30.

Na základě dlouhodobých dobrých výsledků, byl v roce 2002 starostou obce panem Antonínem Merhautem, předán sboru nový slavnostní hasičský prapor, který podle našeho návrhu nechal vyrobit a zaplatil Obecní úřad Komárov.
Zásahová jednotka sboru čítala k 1. 1. 2004 19 členů. Všichni členové jednotky prošli platnými zdravotními prohlídkami – strojníci školením řidičů v rozsahu 16 ti hodin v autoškole u pana Kubce v Hořovicích. Zúčastnilo se 7 řidičů. a jsou připraveni k plnění svých povinností.
V roce 2005 bylo do naší zbrojnice nainstalováno svolávací zařízení Kango, které pomocí SMS zpráv na mobilní telefony, dokáže svolat členy zásahové jednotky k požáru, školení či výcviku. Na toto zařízení dostal Obecní úřad dotaci od Krajského úřadu ve výši 43 tisíc korun. S této dotace obdržel náš sbor také plovoucí čerpadlo za 33 tisíc korun.

Na valné hromadě konané 15. ledna 2005 byl zvolen výbor sboru v tomto složení:

Starosta: Havránek Vladimír
Náměstek starosty a jednatel: Vokáč Bohuslav
Velitel sboru: Čepelák Antonín
Zástupce velitele: Wimmer Miroslav
Strojník: Garanič Roman
Referent prevence: Hrabák Jaroslav
Hospodář: Huml Michal
Vedoucí mládeže: Pacák Jindřich
Vedoucí kolektivu: Macourek David a Čepeláková Martina
Referent MTZ: Palek Jiří
Člen výboru: Verner Václav, Kratochvíl Marek a Brandejs Kamil
Organizační referent: Moutelík Jan
Předseda KRR: Zeman Petr
Člen KRR: Černý Jan a Hudec Milan

V červenci obdržel náš sbor zdarma od HZS Středočeského kraje starší vozidlo CAS 25 LIAZ KAROSA na obnovu techniky. U této cisterny byla děravá, neopravitelná nádrž. Po dohodě s Obecním úřadem byla u výrobce objednána nová v ceně sedmdesáti pěti tisíc. Nádrž nám vyměnily na stanici v Hořovicích. Část nákladů na opravu byla hrazena z dotace Krajského úřadu a prodeje naší staré cisterny, která byla závěrem roku prodána hasičům do Ústí nad Orlicí. Na přípravě staré cisterny k prodeji bylo odpracováno mnoho hodin několika členy pod vedením pana Miroslava Wimmera, který se s touto cisternou velice nerad loučil. Současně se začalo pracovat na nové cisterně, aby byla připravena jak k zásahům tak i k reprezentaci našeho sboru s blížícími se oslavami.
V letošním roce oslavujeme 100 let založení sboru dobrovolných hasičů v Komárově. Je to věk několika generací a jsme vděční všem, kteří se na zachování a dobré organizaci práce hasičů podíleli. Skláníme se před zakladateli tohoto sboru a pokud budeme stejně aktivní, budeme hodni cti těch, kteří přijdou po nás.