Almanach

My hasiči jdeme pevně a vzorně s naším občanstvem
 – sloužíme všemu lidu – stojíme věrně a jednotně
ve službách celé veřejnosti! Neb naše heslo jest

 

 

„BLIŽNÍMU K OCHRANĚ A
VLASTI K OBRANĚ“

 

 

V upomínku pro členy budoucí, dle poznatků našich starých
a dobrých bratrů hasičů napsal v Komárově léta páně 1938

 

                                                                               Antonín Kůta t.č. velitel sboru

 

Při sestavování zprávy o stodesetileté činnosti sboru dobrovolných hasičů v Komárově se vycházelo ze zápisů z pamětní knihy sboru a zpráv z výročních valných hromad našeho sboru. U almanachu vydaného ke 100. výročí založení sboru je popsána činnost organizace a zásahové jednotky do roku 2005. V letošním vydání se podrobněji zaměříme na období posledního desetiletí, ale ani o předchozí období nebudete ochuzeni.

V našem obvodě byl jako první založen hasičský sbor Komárovských železáren v roce 1888. Ten zasahoval v širokém okolí, proto se začalo o založení hasičského sboru v obci Komárov uvažovat až v roce 1905. V roce 1906 se otázka hasičského sboru dostala na jednání obecního zastupitelstva na návrh jeho člena Ivana Vokurky. Bylo rozhodnuto svolat občany Komárova a Kleštěnice do hostince Leopolda Tůmy. Tato schůze se konala 26. prosince 1906 a byl na ní založen místní hasičský sbor. Schůze byla hojně navštívená a do sboru se přihlásilo 41 občanů z Komárova a 6 občanů z Kleštěnice.

Současně byly vypracovány stanovy a předány na okresní hejtmanství ke schválení. Volby byly provedeny lístky a byli zvoleni:

starosta:                               František Plecitý – obchodník
velitel:                                  Ivan Vokurka – slevač
nám.velitele:                       Karel Puchmeltr – rolník
a členové výboru:              Jan Jelen, František Šmíd, Antonín Moutelík a Antonín Cajthaml

za náhradníky:                   František Spicl a František Ernest
prohlížitelé účtu:               Zdeněk Fiala, Jan Valdhanz a František Kouba

Spolková místnost byla určena v hostinci „U Tůmů“. Dne 29. prosince 1906 se konala první schůze výboru, na které byli zvoleni další funkcionáři:

jednatel:                               Jan Jelen – kovář
pokladník:                           Antonín Cajthaml – mlynář
správce nářadí:                  František Šmíd – zámečník
spolkový sluha:                  Dominik Sviták – obecní strážník

Na této schůzi bylo schváleno uspořádat dne 5. ledna 1907 I. hasičský věneček v hostinci „U Tůmů“ s jednotným vstupným korunu dvacet na osobu. Z kroniky se dočítáme, že hrubý příjem z věnečku činil 170 korun 10 haléřů a celkové vydání bylo 66 korun 98 haléřů.

Obec zakoupila nejnutnější výstroj a výzbroj, především pak ruční stříkačku, která skutečně byla v krátké době předána sboru.

 

15. ledna 1907 začal sbor svoji činnost převzetím stříkačky do obce Komárov. Zajišťování výstroje a výzbroje bylo již tenkrát spojeno s finančními obtížemi. Proto sbor požádal zámožnější občany o finanční dary na provoz. Od knížete Viléma z Hanau obdržel dar 100 korun. Protože sbor neměl svoji zbrojnici, tehdejší starosta obce dal k dispozici část své stodoly. V pozdější době byla zbrojnice přestěhována do kůlny za radnicí, kde zůstala až do roku 1945.

V roce 1907 byly prováděny podle vypracovaného a schváleného Služebního a Jednacího řádu hasičské hlídky při pořádání divadel a zábav. Odměna za ně byla stanovena 2 koruny.

V roce 1909 sbor poprvé účinně zasáhl při požáru ve zdejších železárnách a po zásluze dostal odměnu. Běžně pak sbor zasahoval při požárech v okolí Komárova. V roce 1910 to byl požár kostela v Mrtníku, 1911 požár v Újezdě a lesní požár na Felbabce a v roce 1912 u Františka Vokurky v Malé Vísce. A tak bychom mohli jmenovat další požáry.

Bohatá činnost sboru byla narušena I. světovou válkou. Znovu živěji pokračovala v roce 1918 po vyhlášení Československé republiky. První poválečná schůze se konala 24. listopadu 1918. K tomuto dni měl sbor 2 členy zakládající, 20 členů činných a 39 přispívajících. Proto v roce 1922 byl proveden nábor nových členů a bylo získáno 37 přispívajících.

 

V roce 1924 se sbor připravoval na župní sjezd, který se uskutečnil 6. července téhož roku v Komárově za velké účasti z řad hasičstva a ostatních občanů. Byla to ukázka připravenosti dobrovolně chránit majetky lidu i vlasti. Život šel dál a práce sboru pokračuje ve stejném tempu – cvičení a zásahy u požárů. Při oslavách třicetiletého založení, které se konaly 24. ledna 1937, měl sbor: l člena zakládajícího, 22 členů činných, 192 členů přispívajících.

32. valná hromada se konala 28. ledna 1939. Byla zde hodnocena bohatá činnost našeho sboru. Veškerá tato dobrovolná, poctivá a snaživá práce byla zastavena okupací naší vlasti německými fašisty. Tímto okamžikem přestává veřejná činnost a zůstává jen možnost zasáhnout v případě potřeby. Z tohoto ústraní se rázem probouzí činnost v roce 1945, kdy celý národ povstal, aby se osvobodil od útlaku nacismu

Zbrojnice byla přestěhována do staré smaltovny, kde se v krátké době vystřídalo několik požárních automobilů. Byla provedena velká kampaň pro získání finančních prostředků a nábor pro získání nových mladých členů. Spolková a výcviková činnost je při padesátiletém výročí odměněna. Od Okresní správy požární ochrany sbor obdržel speciální požární vůz TATRA 805.

V roce 1968 byl objekt, ve kterém se nacházela naše klubovna a zbrojnice, při výjezdu jednotky na čerpání studny v obci Kleštěnice, zbourán. V ruinách zůstalo velké množství dokumentace a jiného materiálu. Zbytek se ztratil nebo úplně zničil nevhodným skladováním. Důvodem zbourání byla výstavba autoservisu Komunálních služeb MNV Komárov.

Po této události bylo jednáno s národním výborem o výstavbě nové požární zbrojnice. Rada požadavku vyhověla a 15. srpna 1968 se začínají stavět garáže budoucího požárního domu. Před zimou bylo již auto a některá výzbroj pod střechou. 18. června 1970 byla započata vlastní stavba a 17. listopadu byla hrubá stavba dokončena. Na stavbě se podílela většina členů sboru pod vedením Jaroslava Hrabáka st. Dne 16. června 1973 byl slavnostně otevřen k užívání požární dům. Uskutečnilo se námětové cvičení na objekt Sokolovice. Při slavnostní schůzi byla oceněna práce nejaktivnějších členů: Hrabáka Jaroslava st., Mudry Františka, Havránka Václava a ostatních.

 

Po otevření požárního domu se znovu začala rozvíjet činnost sboru. Školením a praktickými cvičeními se zkvalitňovala akceschopnost jednotky pod vedením velitele a správce požárního domu pana Zdeňka Trojana.

V této době pracoval výbor v tomto složení:

 

předseda:                            Hrabák Jaroslav st.
velitel:                                   Trojan Zdeněk
ret.prevence:                      Vokáč Bohuslav
kulturní ref.:                      Palek Jiří
ref.mládeže:                       Červenka Ivan
pokladník:                           Wimmer Jiří
jednatel:                              Vilt František
strojník:                               Mudra František

 

Členové sboru se zapojovali do akcí národního výboru, kde byli hodnoceni mezi nejlepšími, jak při výstavbě kulturního domu, tak obchodního domu Mír i při výstavbě nové mateřské školky. Dne 15. července 1980 byla Okresním sborem Požární ochrany v Berouně předána naší jednotce do užívání ČAS 25. Stávající vozidlo TATRA 805 bylo zasláno na generální opravu, z které bylo vráceno počátkem jara 1981.

V roce 1986 začala nést dobré výsledky práce s družstvem mladých požárníků. Naši mladí dosáhli několika pěkných umístění v soutěžích hry Plamen i v soutěžích pořádaných pionýrskou organizací. Koncem tohoto roku oslavila naše organizace sedmdesátileté výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi byla zhodnocena práce členů a výboru, nejlepší byli oceněni. Uznání se dostalo i kvalitě zásahů našeho sboru při požárech. Například při požáru lesa na Jivině a Kleštěnici. Naše jednotka také několikrát vyjížděla k požárům způsobeným vypalováním trávy a pálením klestu. K lepšímu svolávání jednotky byla zabudována nová poplachová siréna na stožár u požárního domu.

Ze zdravotních důvodů byla provedena změna velitele jednotky a předsedy základní organizace. Po veliteli panu Františku Chrástovi přebírá funkci pan Antonín Čepelák, po předsedovi panu Zdeňku Trojanovi pan Vladimír Havránek. Správcem požárního domu v Komárově se stává pan Jiří Palek a vedoucím mládeže pan Jaroslav Šlechta. Výbor organizace se stabilizoval. Po školení a výcviku pořádaných Svazem požární ochrany a Okresním sborem Požární ochrany Beroun obdržel velitel osvědčení.

V roce 1990 se změnami ve společnosti se mění i název organizace. Vracíme se od požárníka k hasičům. Ruší se název Svaz požární ochrany a nastupuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dne l. 12. 1990 se uskutečnil mimořádný sjezd SH ČMS, na němž byly schváleny nové stanovy, které byly dne 9. 4. 1991 zaregistrovány ministerstvem vnitra.

V roce 1993 dochází k podstatnému zkvalitnění činnosti zásahové jednotky především také tím, že do hasičského domu byla zabudována radiostanice s dálkovým ovládáním sirény přímo z Hasičského záchranného sboru Beroun.

                V tomto roce vychází i novela Zákona o Požární ochraně a o zřizování dobrovolných zásahových jednotek v obcích. Do tohoto plánu v rámci okresu Beroun byla zařazena také naše jednotka jako JPO III. V roce 1994 v měsíci květnu je sepsaná s obecním úřadem zřizovací listina dobrovolného veřejného požárního sboru v obci. Obecní úřad jmenuje velitelem na základě osvědčení o odborné způsobilosti pana Antonína Čepeláka, vrchním strojníkem pana Miroslava Wimmera, strojníkem pana Josefa Posa a preventistou obecního úřadu pana Jaroslava Hrabáka. Zásahovou jednotku tvoří 15 členů, z toho 2 ženy. Všichni členové prošli zdravotní prohlídkou a jsou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny.

Hasičským záchranným sborem Beroun byla jednotka zapojena do hasebního plánu našeho okresu. Členové se pravidelně zúčastňují školení a výcviků, které vede nadporučík Jiří Košťálek z HZS Beroun. Výcvik je prováděn například s výškovou technikou, sebezáchrana a záchrana osob s dýchacími přístroji a podobně. Osm členů absolvovalo fyzické testy, které se konaly na HZS Beroun. Během roku se jednotka stabilizovala na 19 členů, V praxi to znamená dvě zásahová družstva plus velitel a jeho zástupce. Jednotka je hodnocena jako jedna z nejlepších v kategorii JPO III. Hovoří pro to i několik zásahů, při kterých jednotka zasahovala.

Největší prověrkou však byla „velká voda“ v noci z 25. na 26. června, kdy se po dlouhotrvajícím dešti vylily z koryt potoky protékající Komárovem. Především došlo k zaplavení spodní části náměstí Míru, přilehlých domů, zahrad a základní školy. Bylo evakuováno 75 občanů. Hladina vody na náměstí dosahovala výšky jednoho metru. Čerpání vody ze sklepů a úklidové práce při pomoci nejvíce postiženým občanům trvaly ještě dva dny. Za tuto velice obětavou a záslužnou práci byla sboru udělena medaile Za příkladnou práci.

Zásahová jednotka se po celý rok zúčastňuje odborné přípravy. V závěru výcvikového roku byli členové zásahové jednotky prověřeni písemnými testy. Za velmi dobré výsledky byly ohodnoceni odznakem “ Hasič III. stupně “ členové: Miroslav Wimmer, Vladimír Havránek, Bohuslav Vokáč.

Mladí hasiči pod vedením paní Marie Balejové a dorostenci pod vedením pana Jaroslava Šlechty se zúčastňují hry Plamen, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Beroun. V roce 1996 bylo soutěžní družstvo ještě úspěšnější. V okrskové soutěži jsme se umístili na l. místě a v okresní soutěži na místě šestém, se ztrátou pouhých 8 sekund na vítězné družstvo.

Dobrá práce s dětmi se projevuje také v dobrých výsledcích dorostu. Po dovršení osmnácti let jsou mladí členové aktivně zapojováni do zásahové jednotky, kde pokračují v nabývání dalších znalostí a zkušeností.

 

Důležitou a záslužnou činností sboru je také preventivní činnost, při které členové odpracují mnoho záslužných hodin. Jsou prováděny kontroly rodinných a obecních domů. Při pořádání kulturních akcí a tanečních zábav jsou zajišťovány ve spolupráci s obecním úřadem asistenční hlídky.

 

Náš sbor v tomto roce má 65 členů. Činnost sboru dobrovolných hasičů řídí a organizuje 17ti členný výbor:

starosta sboru:                                   Havránek Vladimír
náměstek starosty:                           Vokáč Bohuslav
velitel sboru:                                      Čepelák Antonín
preventista:                                        Hrabák Jaroslav
strojník:                                              Wimmer Miroslav
hospodář:                                            Pacák Jaroslav
jednatelka:                                          Rosivalová Růžena
vedoucí MP:                                       Balejová Marie
vedoucí dorostu:                               Šlechta Jaroslav
referent MTZ:                                   Palek Jiří

členové výboru:                             Černý Jan
                                                               Pos Josef
                                                               Vilt František
                                                               Veigend Zdeněk
                                                               Brandejs Kamil

předseda rev.komise:                      Havránek Václav
členové rev.komise:                         Hudec Milan
                                                                    Zeman Petr

 

 

V roce 1996 náš sbor oslavil 90té výročí založení hasičů v naší obci. Na přípravě oslav se podílel celý výbor pod vedením pana Vokáče Bohuslava. Poděkování také patří všem, kteří věnovali svůj volný čas na přípravu oslav. Velký podíl nesl i OÚ Komárov, který podporoval uskutečnění oslav finančně i materiálně. Poděkování patří zvlášť starostce paní Kratochvílové Elišce a pracovnicím OÚ. Dále pánům Jiřímu Wimmerovi a Jaroslavu Zemanovi za pomoc při oslavách.

V roce 1998 byla díky OÚ v Komárově provedena plynofikace celého hasičského domu. S touto přestavbou byla provedena výměna ústředního topení, obložení celé šatny, úprava klubovny a vymalování celého domu. Při požáru závodu Frigera v Berouně 14. května 1998 držela naše jednotka pohotovost na Hasičské stanici v Hořovicích, místo jednotky, která vyjela k požáru. Celkem se vystřídalo 11 našich členů během 27 hodinové nepřetržité pohotovosti. Během pohotovosti jsme vyjížděli k lesnímu požáru na Felbabce.

Náš sbor měl k 31.12.1999 celkem 86 členů z toho 21 mladých hasičů.

 

Povodeň, která postihla většinu území naší republiky, se nevyhnula ani naší obci. 12 srpna 2002 se po dlouhém a prudkém dešti zvedli hladiny všech tří potoků protékajících Komárovem. Byla nutná evakuace obyvatel bydlících v ohrožených domech. Na hráz Červeného rybníka jsme pokládali plachty, aby nedošlo k poškození hráze při přelévání hladiny.

Když v průběhu dne voda opadla, došlo na řadu čištění komunikací a následovalo čerpání vody ze sklepů. Následující den byl věnován údržbě a opravě materiálu a techniky použité při povodni. 15.srpna v 8.00 ráno jsme byli povoláni do Berouna na pomoc při čerpání vody ze zatopených sklepů a prostorů. Po příjezdu jsme byli nasazeni do ulice Na Hrázi v Berouně, kde celá ulice byla do výše 1 m zatopena vodou. Ve 12.00 jsme byli odvoláni na čerpaní vody ze sklepů na berounském náměstí. Čerpali jsme vodu v pěti domech. Po půlnoci jsme byli převeleni zpět do ulice Na Hrázi, kde jsme do rána pokračovali v čerpání vody. Domů jsme se vrátili 16. 8 v 10,30.

Na základě dlouhodobých dobrých výsledků, byl v roce 2002 starostou obce panem Antonínem Merhautem, předán sboru nový slavnostní hasičský prapor, který podle našeho návrhu nechal vyrobit Obecní úřad Komárov.

Zásahová jednotka sboru čítala k 1.1.2004 19 členů.

V roce 2005 bylo do naší zbrojnice nainstalováno svolávací zařízení Kango, které pomocí SMS zpráv na mobilní telefony, dokáže svolat členy zásahové jednotky k požáru, školení či výcviku. Na toto zařízení dostal Obecní úřad dotaci od Krajského úřadu ve výši 43 tisíc korun. Z této dotace obdržel náš sbor také plovoucí čerpadlo za 33 tisíc korun.

 

Na VVH konané 15.ledna 2005 byl zvolen výbor sboru v tomto složení:

               

starosta:                                                  Havránek Vladimír
náměstek starosty a jednatel:       Vokáč Bohuslav
velitel sboru:                                         Čepelák Antonín
zástupce velitele:                                Wimmer Miroslav
strojník:                                                Garanič Roman
referent prevence:                           Hrabák Jaroslav
hospodář:                                             Huml Michal
vedoucí mládeže:                              Pacák Jindřich
vedoucí kolektivu:                            Macourek David
                                                                  Čepeláková Martina

referent MTZ:                                    Palek Jiří
členi výboru:                                      Verner Václav
                                                                  Kratochvíl Marek
                                                                  Brandejs Kamil

předseda KRR:                                  Zeman Petr
členi KRR:                                           Černý Jan
                                                                  Hudec Milan

 

V červenci obdržel náš sbor od HZS Středočeského kraje starší vozidlo CAS 25 LIAZ KAROSA. U této cisterny byla děravá, neopravitelná nádrž. Po dohodě s Obecním úřadem byla u výrobce objednána nová v ceně sedmdesáti pěti tisíc. Nádrž nám vyměnili na stanici v Hořovicích. Část nákladů na opravu byla hrazena z dotace Krajského úřadu a prodeje naší staré cisterny, která byla závěrem roku prodána hasičům do Ústí nad Orlicí. Na přípravě staré cisterny k prodeji bylo odpracováno mnoho hodin několika členy pod vedením pana Miroslava Wimmera, který se s touto cisternou velice nerad loučil. Současně se začalo pracovat na nové cisterně, aby byla připravena jak k zásahům, tak i k reprezentaci našeho sboru s blížícími se oslavami. Již začátkem roku 2006 byla dána do provozu.

Cisterna včetně Avie byla nastříkána a upravena svépomocí celé naší jednotky, za minimálních finančních nákladů a pod odborným dohledem pana Jaroslava Štuksy ze Žebráka.

Od začátku roku 2006 se veškeré dění ve sboru podřizovalo blížícím se oslavám sto let od založení dobrovolného sboru hasičů v Komárově, proto i výcvik jednotky se zaměřoval na věci, které jsme chtěli při oslavách na komárovském náměstí široké veřejnosti ukázat a pochlubit se jimi. Zejména záchrana osob z vyšších pater domů nebo vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Že se to zásahové jednotce podařilo, bylo vidět 16. září při oslavách, kde za ukázky ze své činnosti, sklidili od přítomných diváků zasloužený potlesk.

Oslavy začaly jako již tradičně slavnostní schůzí, která se konala v Domu Kultury v Komárově, pokračovaly odpoledním programem na náměstí Míru a zakončeny byly večerní zábavou v místní Sokolovně. Počasí se v tento den vyvedlo, a proto plné náměstí nadšených diváků sledovalo ukázky techniky okolních sborů, již zmiňovanou práci naší zásahové jednotky, práci mladých hasičů a další ukázky. Stánky s občerstvením a hořovická muzika doplnily odpoledne téměř k dokonalosti. Večer nám již nezbývalo nic jiného než 100 let oslavit, jak se patří.

Oslavy stého založení našeho sboru byly vyvrcholením naší dlouholeté práce pro širokou veřejnost a dostalo se nám za ni náležitého ocenění v podobě nejvyššího vyznamenání, které může sbor obdržet a to: čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za dlouholetý přínos rozvoji hasičstva. Tento prapor předal do rukou starosty pana Vladimíra Havránka a velitele sboru pana Antonína Čepeláka, člen výkonného výboru Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pan Černík a pan Zdeněk Moutelík, starosta Okresního Sdružení hasičů.

Rok 2006 byl mimo jiné i ve znamení zvýšeného počtu požárů, proto jsme docenili naši novou cisternu CAS K24 L101. Ze všech událostí stojí určitě za zmínku požár chromovny v závodě Buzuluk, požár bývalé fary v Hořovicích nebo požár památného stromu v Mrtníce. Zásahová jednotka si udržovala akceschopnost pomocí pravidelných taktických cvičení a školení pod vedením p.Legemzy z HZS Hořovice. Ke každoročnímu školení řidičů a výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu v Příbrami přibyla dálková doprava vody z Dráteňské nádrže do Hvozdec. Dvakrát jsme si procvičili práci s člunem na vodní hladině a to v pražské Troji a na vodním kanále v Berouně. Výcvik záchrany osob proběhl v bývalém lomu Alcazar též u Berouna. Posledním cvičením bylo vyprošťování a záchrana 30 dětí z havarovaného a převráceného autobusu 4. prosince v Hořovicích společně se záchrannou službou.

Koncem roku se s naším sborem rozloučil dlouholetý člen a hlavní strojník pan Wimmer Miroslav, který se odstěhoval. I v takto nabitém roce se nezapomínalo též na ostatní spolkovou činnost jako oslavy narozenin členů, požární sport, výšlapy do Brd atd. Největším soutěžním úspěchem tohoto roku bylo 6. místo na krajském kole soutěže v Čáslavi, které vybojovali pod vedením Jindřicha Pacáka naši dorostenci ve složení Michal Čepelák, Martin Kebrle, Jiří Palek, Jan Pech, Lukáš Razím, Ondřej Štěpnička, David Vilt a Aleš Danda. Bohužel začátkem nového roku z důvodu dosažení plnoletosti většiny členů toto družstvo zaniká. V průběhu dalších let však postupně více jak polovina z nich pokračuje v zásahové jednotce.

 

 

V roce 2007 odešel z nevyhovujícího bytu na hasičské zbrojnici p.Palek do nového, který mu byl nabídnut úřadem městyse. To bylo impulzem uvažovat o přestavbě hasičské zbrojnice. Nejen nevyhovující prostory pro správce, ale především nedostatek prostoru pro činnost zásahové jednotky byly hlavní důvody tohoto uvažování. Se zvyšující se kvalitou jednotky se přímo úměrně zvyšuje i nutnost prostoru na vybavení, soc. zařízení a zázemí pro techniku. Po jednání s radou městyse byl zpracován projekt na přestavbu zbrojnice. V tuto chvíli, koncem roku 2007 začal dlouhý běh na cestě za novou zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí v Komárově.

Vlivem velikého sucha se celý rok a hlavně jeho první polovina nesla ve znamení zvýšeného počtu výjezdů k zásahům, hlavně k lesním požárům nebo travním porostům. Za celý uplynulý rok to bylo celkem dvacet dva požárů. Během tohoto období byla prověřena nejen fyzická zdatnost našich hasičů, ale i techniky, která musela pracovat někdy i několik hodin u jednoho zásahu. Z toho důvodu věnovali členové jednotky spoustu svého času údržbě techniky, aby byla vždy řádně připravena k výjezdu.

Díky velkému vytížení nebyl čas na pořádný trénink, a proto bylo překvapením historické umístění mužů na okresní soutěži v požárním sportu, která se konala v Hořovicích. Krásné druhé místo! Bohužel na úspěchy dospělých v tomto roce nenavazuje oddíl dětí, který stále bojuje i přes snahy vedoucí s nedostatkem členů.

Během roku 2007 jsme se účastnili otevření nové přístavby a garáže hasičské zbrojnice v Žebráku, Oslav 100 let založení hasičského sboru v Tlustici a v neposlední řadě oslav 125 let založení sboru ve Zdicích a slavnostního otevření jejich nové zbrojnice v areálu bývalých kasáren.

 

 

V dalším roce převyšovaly z našich činností především technické pomoci. Kam patří zálohy na stanici HZS Hořovice, likvidace nebezpečného hmyzu, kácení a odstraňování stromů a výpomoc městysi Komárov, jako je čištění kanalizací apod. Samozřejmě, že devatenácti členná zásahová jednotka udržovala akceschopnost pomocí taktických cvičení a školení jako každý rok. Z prostředků, které se podařilo získat z dotací a jiných příspěvků jsme se snažili vybavit jednotku především novou výstrojí a výzbrojí. Jednalo se o základní výstroj, jako jsou zásahové komplety, opasky, zásahová obuv, a jiné. Stále chybí dovybavit jednotku zásahovými komplety potřebnými především při hašení v uzavřených prostorách.

Projekt hasičské zbrojnice byl ve fázi schvalovacích procesů, aby se co nejdříve mohlo žádat o dotace jak z kraje, tak z EU.

Náš sbor v červenci toho roku založil dívčí družstvo, které nás reprezentovalo na hasičských soutěžních klání. Krásným prvním místem ozdobilo každoroční memoriál Kůtka a Pose, který se konal na Chaloupkách. I družstvo mužů zde zanechalo svoji stopu, a to rekordním časem útoku 27,63s. Úspěchy jsme slavili i v Zaluží, kde stará garda obhajovala loňské prvenství. Letos z toho bylo druhé místo.

V tomto roce oslavil 90. narozeniny dlouholetý pokladník našeho sboru pan Jiří Wimmer a 50. narozeniny starosta sboru pan Vladimír Havránek.

 

 

Rok 2009 začal jako již tradičně výroční valnou hromadou a současně i prvním požárem tohoto roku. Během schůze někdo zapálil osobní automobil na parkovišti hned vedle hostince, kde každoročně VVH pořádáme. Požár se podařilo během chvíle za pomoci HZS Hořovice zlikvidovat. Toto byl první zásah naší jednotky v tomto roce a jejich počet se nakonec zastavil lehce pod hranicí 50 výjezdů. Na seznam výcviků přibyla záchrana osob z vodní hladiny, kterou jsme si trénovali na Záskalské přehradě. Také jsme se zúčastnili výcviku leteckého hašení na letišti v Tlustici a prošli školeními zásahu při větším počtu zranění metodou START. Mimo to bylo odpracováno přes 600 hodin na údržbě stávající techniky.

Od této doby až do současnosti funguje naše jednotka jako záloha stanice HZS Hořovice. Vyjíždí na jejich místo a zastupuje je, v případě jejich výjezdu. Členové jednotky postupně slouží v rámci výcviku směny na stanici HZS, kde si za svoji obětavou práci ve svém volnu zasloužili poděkování od velitelů směn.

I když se neposunul projekt hasičské zbrojnice, bylo vyasfaltováno parkoviště před stanicí a tím se zlepšilo parkování členům hasičského sboru i vozidlům IZS, kterým toto parkoviště výhradně slouží.

V roce 2009 jsme naši sportovní činnost opět neopomíjeli a nenašli jsme přemožitele našich družstev, jak na Memoriálu Kůtka a Pose, tak i na soutěži starých gard v Zaluží.

Požár dřevěných briket a garáže v Zaječově, kotelny na Kvani, lesa na Chlumu, průmyslového objektu INTOS v Žebráce, atd. To byl jen zlomek z celkových 56 výjezdů, se kterými se naše zásahová jednotka musela vypořádat v roce 2010. Již dlouhodobě čítá kolem dvaceti členů, z nich je většina neměnná. Proto stále roste odbornost a znalosti v hasičské problematice, z kterých čerpáme při plnění povinností vyplívající ze zařazení do JPO III.

Podařilo se nám z finančních prostředků nakoupit vybavení na záchranu osob z vodní hladiny a opět dovybavit výstroj zásahové jednotky. Na červeném rybníce a červeném potoce byly z prostředků ÚM vybudovány suchovody a potřebná čerpací místa.

 

V tomto roce bylo v okrese několik výročí založení sborů. A to, 130 let v Žebráku a 115. let v Záluží. Tyto oslavy jsme navštívili s naší technikou. Pro základní a mateřskou školku v Komárově jsme připravili ukázku naší techniky na fotbalovém hřišti a spolupracovali na pořádání dětského dnu na kynologickém cvičišti. Členové též asistovali při několika zábavách v Sokolovně jako požární hlídka. Sbor ke konci roku 2010 čítal 84 členů z toho 10 mladých hasičů. Oddíl dětí se během roku zúčastňoval hasičských soutěží v okolí, kde se umisťoval ve středu startovního pole.

V roce 2011 se však oddíl mladých hasičů vyšplhal na počet 24 dětí a to především díky programu Hasík, s kterým navštívili členové SDH základní školu v Komárově, a který přilákal právě velké množství nových dětí.

Martina Čepeláková díky těhotenství a přestěhování mimo Komárov předala svoji funkci vedoucí mládeže bratru Michalovi. Ten se společně s Petrou Pěknou, Markem Kratochvílem a Michaelou Kratochvílovou staral o chod mládeže. Větší počet vedoucích a rozdělení funkcí vedlo k nárůstu výletů a mimohasičské aktivity oddílu, která zajistila pravidelnou vysokou účast dětí nejen na schůzkách, ale i mimo ně. Vedle pěších pochodů po okolí Komárova navštívili mladí hasiči stanice HZS v Berouně i v Hořovicích, plavecký bazén v Rokycanech nebo akvapark na Kladně. Samozřejmě se připravovali i na soutěže v požárním sportu. V jarním kole hry plamen obsadili „pouze“ dvanácté místo, ale na podzimní části této hry se vyšplhala družstva již na páté a sedmé místo. Opět jako každoročně jsme se zúčastnili obou soutěží na Chaloupkách, a to jak motání hadic, tak Memoriálu Adolfa Jandy, kde jsme se dostali na stupně vítězů a to na třetí místo.

Díky usilovné práci vedoucích a i finanční dotaci od městyse Komárov se podařilo výrazně oživit oddíl mládeže v tomto roce.

Ani zásahová jednotka nezůstala pozadu. Sice se rok 2011 vyznačoval malým počtem požárů, ale to vykompenzovali technické pomoci. Ušetřený čas jsme věnovali údržbě techniky a hasičské zbrojnice. Projekt rekonstrukce delší dobu stagnuje a stávající budova vykazuje značné nedostatky. Mnoho hodin práce bylo odpracováno na údržbě cisterny CAS K 25 Liaz, DA12 AVIA 31, rekonstrukci nákladního přívěsu a opravě stříkačky PS12 AVIA. Z prostředků, které poskytl krajský úřad, jsme vybavili jednotku čtyřmi kusy dýchacích přístrojů a jejich příslušenství.

Členové výboru 18. března uspořádali v restauraci na Růžku hasičský bál s tombolou. Na konci roku sbor díky nárůstu v řadách dětí čítal bez mála sto členů.

 

 

Rok 2012 byl velice podobný roku 2011. Zásahová jednotka zasahovala u 60 zásahů. U prověřovacích cvičení jsme se zaměřili společně s HZS Hořovice a okolními sbory na nově vybudovanou přečerpávací stanicí PHM v areálu „cintlovka“ v Hořovicích. Zopakovali jsme si, jak hašení nebezpečných látek, tak i postupy, jak v případě požáru, takto nebezpečného objektu postupovat. Při cvičení jsme nemohli vynechat výrobní areál firmy Sekurit, kde se každoročně připravujeme taktickými cvičeními na případný zásah. Naše řady se rozrostly dalšími strojníky a to Michalem Čepelákem a Alešem Dandou, kteří byly po řádném výcviku jmenováni do této funkce společně s nově příchozím profesionálním hasičem Davidem Viltem. Opět se opravovala technika a udržovala naše zbrojnice ve stavu, abychom mohli plnit naše povinnosti zásahové jednotky městyse Komárov. Díky finančním prostředkům zlepšujeme vybavenost sboru, bohužel úložné prostory nejsou dostačující. Poprvé se také zmínila možnost zrušení vojenského prostoru Jince, což by znamenalo rozšíření našeho hasebního obvodu.

Přes velké vytížení při požárech a povinnostech zásahové jednotky se během roku nedostavovaly zásadní soutěžní úspěchy. Technika a akceschopnost měla přednost před tréninkem na soutěže.

Mladí hasiči bojovali statečně po celý rok v hojném počtu 30 členů, který jsme dlouho nepamatovali. Za zmínku stojí především uspořádání první tábora pro naše mladé hasiče. Tábor s podtitulem „Léto s hasičem“ byl odměnou pro naše mladší členy a relaxací pro ty starší. Táborová základna na Zbirožském potoce, kterou nám poskytl Domeček Hořovice, byla proto přímo ideální. O stravu, pohodlí a zábavu se starali naši členové a vedoucí mládeže. Všichni si poslední týden na konci prázdnin užili a nebylo pochyb, že se bude příští rok opakovat.

Uplynulý rok jsme jako každý jiný zhodnotili na valné hromadě v lednu roku 2013. Mimo jiná ocenění bych rád zmínil předání řádu svatého Floriána našim dlouholetým členům a to veliteli zásahové jednotky panu Antonínu Čepelákovi a jednateli sboru dobrovolných hasičů v Komárově panu Bohuslavu Vokáčovi.

V roce 2013, stejně jako v tom minulém, jsme vyjížděli k 60-ti zásahům. Za pozastavení stojí prvních deset dní v měsíci červnu, kdy naším krajem proběhlo několik přívalových dešťů, které zvedly hladiny potoků protékajících naší obcí a opět spolu s vodou z polí a luk nad Komárovem, se postaraly o činnost pro naši jednotku. Celkem za tyto dny bylo v 17-ti členech odpracováno nad 500 hodin při čerpání vody ze sklepů spoluobčanů v Komárově, Osece a Berouně, přehrazování toků vody pytli s pískem a následném čištění komunikací, potoků, vodních nádrží a dalších prostor od naplavenin.

Bylo to pro náš sbor náročné období a ukázalo se, jak potřebná je kvalitní zásahová jednotka v městysi Komárov, která svojí prací výrazně snížila výši škod, kterou přívalové deště napáchaly.

Tento rok byl velice bohatý i na sborovou, řekněme kulturní činnost. Městys Komárov oslavil 750. od první písemné zmínky a my byli samozřejmě u toho. Stáli jsme čestnou stráž při svěcení kapličky kardinálem Dukou, zúčastnili se slavnostního průvodu obcí a vypomáhali během sportovně zábavného odpoledne na fotbalovém hřišti. Se svojí technikou jsme se zúčastnili oslav výročí založení sborů na Jivině (90 let), na Chaloupkách (85 let) a v Cheznovicích (110 let). 30. listopadu jsme opět společně s Domečkem Hořovice organizovali pochod přes tři pekla a zabezpečili adventní večer, kde jsme na Náměstí Míru odpalovali ohňostroj. Před koncem roku jsme uskutečnili malý sborový výšlap po naučné stezce okolím Komárova, nově zbudované místním občanským sdružením „Přátelé Komárova“.

 

 

V roce 2014 naše mládež úspěšně navázala na předchozí roky a hned z jara obsadila dvě druhá místa na uzlování v Zaječově a motání hadic na Chaloupkách. Nejlepší formu si však schovaly na letní Zalužský pohár, kde v silné konkurenci vybojovaly krásné první místo a řádně to společně s vedoucími oslavily. Mimo soutěže měly plán práce velmi nabitý a „plnily ho“ na sto procent. Pálení čarodějnic, Pešíkův pochod, dětský den, letní tábor, vodní kanál v roztokách, Brdská výzva, Aquapark Čestlice, deskohraní je pouze výčet několika hlavních akcí, kterých se naše děti zúčastnily. Během roku bylo nespočet schůzek, které dětem zpříjemňovaly jejich volný čas.

Napilno měla i naše zásahová jednotka, která vyjížděla v tomto roce k 69-ti zásahům. Z větší části se jednalo o technické pomoci, kde jsme pomáhali spoluobčanům s likvidací nebezpečného hmyzu, obci s čištěním kanalizace a HZS Hořovice se zálohou na stanici v době jejich výjezdů.

Jednotka čítala ke konci roku dvacet dva členů, a má jednoho velitele jednotky, tři velitele družstva, osm strojníků a dvanáct hasičů. Potýkali jsme se u některých členů s jejich možností zúčastňovat se akcí a zásahů, z důvodů pracovního vytížení nebo pracoviště daleko z dosahu obce. Proto je potřeba nadále získávat do svých řad nové členy, aby naše jednotka byla nadále akceschopná, tak jako doposud.

Důležitou součástí při vytváření kvalitního teamu je i utužování kolektivu, které probíhalo nejen při oslavách významných osobních jubileí Petra Zemana, Františka Vilta (oba 50 let) a Pacáka Jindřicha (30 let), ale i na zabijačce, která se stala malou tradicí, na kterou odborným okem dohlížel nový člen sboru Radim Šíma.

 

Na výroční valné hromadě konané 10.1.2015 jsme si ve volbách zvolili nový výbor sboru v tomto složení.:

Starostu sboru:                                  Pech Jan
Náměstek starosty:                          Křivánková Veronika
Velitel sboru:                                     Čepelák Antonín
Jednatel sboru:                                  Vokáč Bohuslav
Vedoucí mládeže:                             Kratochvílová Michaela
Hospodář sboru:                               Huml Michal

Členové výboru:                                Danda Aleš
                                                                    Švarc Jakub
                                                                   Macourek David
                                                                   Pacák Jindřich
                                                                   Havránek Vladimír

KRK:                                                        Zeman Petr
                                                                   Balejová Marie
                                                                   Hrabák Jaroslav

Poděkování patří především panu Vladimírovi Havránkovi za jeho dlouholeté působení ve funkci starosty sboru, kterou vykonával dvacet osm let.

 

 

Rok 2015 byl plný nových zkušeností a událostí, které zásadně ovlivnily činnost našeho sboru. Zásahová jednotka v počtu 24 členů zasahovala díky velmi suchému létu u 80 zásahů. Je to nejvyšší počet výjezdů v historii zásahové jednotky od jejího vzniku v roce 1994. Díky tomu bylo nutné rozdělení povinností v rámci jednotky. Jindřich Pacák má na starosti materiální vybavení jednotky, výcviky a starost o techniku a technické prostředky, se kterou mu vypomáhá vrchní strojník a velitel družstva David Macourek a další řidiči a strojníci. Další velitel družstva Marek Kratochvíl má na starosti práci s mládeží. O prostředky pro protichemickou ochranu se stará technik Jakub Švarc. Lezecké prostředky na sebezáchranu bude mít na starosti nově Jakub Aplt.

Takto fungující jednotka má možnost obstát i v nově vzniklé situaci a to zrušení VVP Jince a zřízení CHKO Brdy. Tímto se významně rozšiřuje hasební obvod JSDHO Komárov. Mimo to jsme na žádost obce Újezd dle platné legislativy a se souhlasem zastupitelstva městyse Komárov, uzavřeli smlouvu o zabezpečení požární ochrany. S platností od 1. 6. 2015. Tímto se stala JSDHO Komárov v obci Újezd místní jednotkou.

Nové zastupitelstvo městyse Komárov se na základě těchto informací a výborné spolupráci s SDH Komárov v minulých letech rozhodlo neinvestovat do staré zbrojnice, ale postavit novou. V té době se zatím zjišťovaly možnosti financování nové stavby a byla zadána projektová dokumentace. Byl to nový impulz a nasazení všech zúčastněných je vysoké. Věříme v úspěch nového projektu.

Historickým okamžikem bylo pro náš sbor i udělení nejvyššího vyznamenání Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska titulu „Zasloužilý hasič“, panu Bohuslavu Vokáčovi, který mu byl předán 7. 5. 2015 v Centru hasičského hnutí Přibyslav, za jeho dlouholetou práci nejen pro SDH Komárov, ale i pro okresní výbor. Stal se tak historicky prvním našim členem, který toto vyznamenání obdržel.

Velkou výzvou pro nás byl tábor pro mladé hasiče na Zbirožském potoce. Díky spolupráci oblastí Hořovicka a Gau-Algesheim byl tábor česko-německý. Jak české, tak německé děti si s jazykovou bariérou poradily rychle a samotný tábor proběhl bez větších problémů a děti si ho náramně užily. Po finanční i přípravné stránce je stále, co zlepšovat, ale určitě je to pro nás cenná zkušenost. Z reakcí nejen mladých německých hasičů měl tábor velký ohlas a těšíme se na další spolupráci.

Se stejným tempem a nasazením, které panovalo po celý rok 2015, jsme vstoupili i do roku 2016. Od začátku roku se snažil úřad městyse společně s vybranými členy sboru dotáhnout stavbu nové hasičské zbrojnice do zdárného konce. Díky vysokému nasazení a píli, po nespočtu schůzek a po dávce vášnivých debat na zasedáních zastupitelstva městyse se podařilo odsouhlasit sice nákladnou, ale především profesionální hasičskou zbrojnici, která splňuje požadavky kvalitní zásahové jednotky a sboru dobrovolných hasičů, který v Komárově máme. Financování se rozdělilo mezi městys Komárov, Středočeský kraj a generální ředitelství HZS ČR.

Během psaní tohoto almanachu byly podepsány všechny důležité smlouvy a výstavba bude zahájena v průběhu srpna tohoto roku. Požární zbrojnice vyroste v lokalitě mezi benzínovou pumpou a Lidovým domem v Komárově.

 

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli dotáhnout tuto „akci“ do konce. Největší dík patří Jindřichu Pacákovi a Radimu Šímovi, kteří strávili nad tímto projektem spoustu času a mají na výsledku velký podíl. Ocenil bych i nadčasový pohled zastupitelstva městyse, které odsouhlasilo stavbu zbrojnice, která bude sloužit dalším generacím, které přijdou po nás.

Mladí hasiči se tento rok „na oplátku“ zúčastní tábora v německém městě Nieder-Hilbersheim jako pokračování úspěšné spolupráce z minulého roku. Děti se těší do „neznáma“ a myslím si, že to pro ně bude skvělí zážitek.

Sbor se věnoval od začátku roku i přípravě na Oslavy 110 let od jeho založení. Přípravy probíhají podle plánu a těšíme se na 17. září, kdy Oslavy vypuknou. Dovolte mi poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci v čele s hlavním sponzorem Středočeským Krajem.

 

„Nechť nám zdraví slouží a
 „hasičina“ nás provází i v letech budoucích“

 

Starosta sboru Jan Pech